> زمانی که نمی توانید به درستی چاپ کنید > نتایج چاپ رضایتبخش نیستند
54A0-025

نتایج چاپ رضایتبخش نیستند

اگر نتایج چاپ رضایت بخش نیست، راه‌حل‌های احتمالی زیر را امتحان کنید.
کثیفی داخل دستگاه بر روی نتایج چاپ اثر می‌گذارد. ابتدا دستگاه را تمیز کنید.