> زمانی که نمی توانید به درستی چاپ کنید > نتایج چاپ رضایتبخش نیستند > نقاط ظاهر می‌شود
54A0-02K

نقاط ظاهر می‌شود

ممکن است واحد تثبیت کثیف باشد.
واحد تثبیت را تمیز کنید.
اگر تمیزکاری واحد تثبیت مشکل را حل نکرد، تنظیم <Reduce Toner Fixing Stain 1> روی <On> ممکن است مشکل را برطرف کند.
نکته
اگر روی <On> تنظیم کنید، ممکن است سرعت چاپ کمتر شود.