> زمانی که نمی توانید به درستی چاپ کنید > نتایج چاپ رضایتبخش نیستند > تن رنگ مناسب نیست
54A0-02H

تن رنگ مناسب نیست

علت احتمالی می‌تواند این باشد که کاغذ مناسبی استفاده نشده است یا در طرفی از کاغذ که چاپ روی آن انجام می‌شود مشکلی وجود دارد. موارد زیر را بازبینی کنید.

آیا از کاغذ مناسب استفاده می‌کنید؟

کاغذ مورد استفاده را بررسی کرده و با کاغذ مناسب جایگزین کنید.

آیا چاپ روی طرف مناسب کاغذ انجام می‌شود؟

در بعضی از انواع کاغذها فقط یک طرف برای چاپ مناسب است. اگر نتیجه چاپ کیفیت پایینی داشت، چاپ را روی سمت دیگر کاغذ امتحان کنید.

تنظیم درجه‌بندی را به‌طور کامل انجام داده‌اید؟

برای رسیدن به نتیجه بهینه کپی، <Full Adjust> را انجام دهید.