> زمانی که نمی توانید به درستی چاپ کنید > نتایج چاپ رضایتبخش نیستند > بخشی از صفحه چاپ نشده است
54A0-02C

بخشی از صفحه چاپ نشده است

علت احتمالی می‌تواند این باشد که مشکلی در تنظیمات حاشیه وجود دارد یا اینکه کاغذ به‌درستی بارگذاری نشده است. موارد زیر را بازبینی کنید.

آیا داده‌ها را بدون حاشیه چاپ می‌کنید؟

اگر حاشیه در درایور چاپگر بر روی هیچ کدام تنظیم شود این حالت اتفاق می‌افتد. دقت کنید برای سندی که می‌خواهید چاپ کنید حاشیه در نظر بگیرید.
زبانه [Finishing]  [Advanced Settings]  [Expand Print Region and Print]  [Off]

آیا راهنماهای کاغذ با لبه‌های کاغذ تراز می‌شوند؟

اگر ریل‌های کاغذ خیلی شل یا خیلی سفت باشند، بخشی از سند ممکن است چاپ نشود.

آیا دستگاه در محیطی نصب شده که تغییرات دمایی سریع و قابل توجه هستند؟

زمانی که دمای محیطی که دستگاه در آن نصب است به سرعت تغییر می‌کند، تقطیر روی می‌دهد که می‌تواند موجب کم رنگ شدن یا پس زدن رنگ در تصاویر و متن شود. اگر <Control Condensation> روی <On> تنظیم است، تقطیر داخل دستگاه از بین می‌رود. ممکن است بر اثر تغییرات دمایی، از بین رفتن تقطیر به‌صورت خودکار انجام شود.
مهم
زمانی که تقطیر تمیز می‌شود، ممکن است چاپ به‌درستی انجام نشود و کاغذ خالی خارج شود.
اگر روی <On> تنظیم کنید، لازم است دستگاه را روشن نگه دارید تا اثر تقطیر از بین برود.
اگر روی <On> تنظیم کنید، تنظیم "خاموش شدن خودکار" غیرفعال است.