> زمانی که نمی توانید به درستی چاپ کنید > نتایج چاپ رضایتبخش نیستند > نقاط سفید ظاهر می‌شود
54A0-02J

نقاط سفید ظاهر می‌شود

علت احتمالی می‌تواند این باشد که کاغذ مناسبی استفاده نشده است یا مشکلی در محیط کار وجود دارد. موارد زیر را بازبینی کنید.

آیا از کاغذی استفاده می‌کنید که جاذب رطوبت است؟

با کاغذ مناسب عوض کنید.

آیا از کاغذ مناسب استفاده می‌کنید؟

کاغذ مورد استفاده را بررسی کرده و با کاغذ مناسب جایگزین کنید.

آیا دستگاه در محیطی نصب شده که تغییرات دمایی سریع و قابل توجه هستند؟

زمانی که دمای محیطی که دستگاه در آن نصب است به سرعت تغییر می‌کند، تقطیر روی می‌دهد که می‌تواند موجب کم رنگ شدن یا پس زدن رنگ در تصاویر و متن شود. اگر <Control Condensation> روی <On> تنظیم است، تقطیر داخل دستگاه از بین می‌رود. ممکن است بر اثر تغییرات دمایی، از بین رفتن تقطیر به‌صورت خودکار انجام شود.
مهم
زمانی که تقطیر تمیز می‌شود، ممکن است چاپ به‌درستی انجام نشود و کاغذ خالی خارج شود.
اگر روی <On> تنظیم کنید، لازم است دستگاه را روشن نگه دارید تا اثر تقطیر از بین برود.
اگر روی <On> تنظیم کنید، تنظیم "خاموش شدن خودکار" غیرفعال است.

زمان چاپ دو طرفه، در ابتدای لبه کاغذ فضای خالی ایجاد می‌شود؟ (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

زمان چاپ دو طرفه روی کاغذ نازک، ممکن است در پشت کاغذ در لبه، فضای خالی ایجاد شود. تنظیم <Corr. Void on Paper Back Side> روی <On> ممکن است مشکل را حل کند.
نکته
اگر روی <On> تنظیم کنید، ممکن است کیفیت چاپ تحت تأثیر قرار بگیرد.

در ابتدای لبه کاغذ فضای خالی ایجاد می‌شود؟ (MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)

زمان چاپ روی کاغذ نازک، ممکن است در ابتدای لبه کاغذ فضای خالی ایجاد شود. تنظیم <Correct Void> روی <On> ممکن است مشکل را حل کند.
نکته
اگر روی <On> تنظیم کنید، ممکن است نتایج چاپ کم رنگ شوند.

تراکم چاپ نامنظم به‌صورتی است که به نظر می‌رسد الگوی چاپ مانند الگوی قطرات آب است؟

تنظیم <Reduce Waterdrop Pattern> روی <On> ممکن است مشکل را حل کند.
نکته
اگر روی <On> تنظیم کنید، ممکن است کیفیت چاپ تحت تأثیر قرار بگیرد.

آیا مقدار کارتریج تونر باقیمانده کم است؟

بررسی کنید چه مقدار از کارتریج تونر باقی مانده است و در صورت نیاز کارتریج تونر را عوض کنید.
صرف نظر از سطح تونر نمایش داده شده، ممکن است کارتریج تونر به علت شرایط محیطی دستگاه و مواد آسیب دیده در کارتریج به پایان عمر خود رسیده باشد.