> برطرف کردن گیر کاغذ > درباره گیر کردن کاغذها > کاغذ در واحد اصلی گیر می کند
54A0-009

کاغذ در واحد اصلی گیر می کند

طبق روش مربوط به محل گیر کردن کاغذ، کاغذ گیر کرده را خارج کنید.
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
سینی خروجی/طرف پشت کاغذ در طرف جلو و پشت گیر می‌کند (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)
سینی خروجی/طرف پشت کاغذ در طرف جلو و پشت گیر می‌کند (MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)

کاغذ در طرف جلو و پشت گیر می‌کند (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

اگر کاغذ گیر کرده را نمی‌توان به آسانی خارج کرد، سعی نکنید آن را با زور بیرون بکشید بلکه به جای این کار به مرحله بعدی بروید.
1
به آرامی کاغذ را بیرون بکشید.
2
درپوش عقب را باز کنید.
3
به آرامی کاغذ را بیرون بکشید.
4
واحد دوبلکس را بالا بیاورید.
5
به آرامی کاغذ را بیرون بکشید.
6
درپوش عقب را ببندید.

کاغذ در طرف جلو و پشت گیر می‌کند (MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)

اگر کاغذ گیر کرده را نمی‌توان به آسانی خارج کرد، سعی نکنید آن را با زور بیرون بکشید بلکه به جای این کار به مرحله بعدی بروید.
1
به آرامی کاغذ را بیرون بکشید.
2
درپوش عقب را باز کنید.
MF645Cx / MF643Cdw
MF641Cw
3
به آرامی کاغذ را بیرون بکشید.
MF645Cx / MF643Cdw
MF641Cw
4
درپوش عقب را ببندید.