> مشکلات مربوط به اتصال LAN بی‌سیم > اتصال ناپایدار است (کند است یا برقرار نمی‌شود)
54A0-010

اتصال ناپایدار است (کند است یا برقرار نمی‌شود)

وضعیت اتصال شبکه یا تنظیمات روتر بی‌سیم یا نقطه دستیابی را بررسی کنید

آیا دستگاه به‌درستی به شبکه وصل شده است؟

اتصال شبکه را بررسی کنید. زمانی که دستگاه نمی‌تواند به یک LAN بی‌سیم وصل شود

تنظیمات روتر بی‌سیم یا نقطه دستیابی را بررسی کرده‌اید؟

کانال‌های نقاط دستیابی یا روتر بی‌سیم را تغییر دهید. وقتی چندین روتر بی‌سیم یا نقطه دستیابی استفاده شده باشد، با تنظیم کانال‌هایی که فاصله زیادی با هم دارند از تداخل فرکانس رادیویی جلوگیری کنید. مثلاً "روتر A: کانال 1، روتر B: کانال 6، روتر C: کانال 11"
نکته
برای چگونگی بررسی یا پیکربندی تنظیمات کانال، به دفترچه‌های راهنمای روترهای بی‌سیم یا نقاط دستیابی مراجعه کنید یا با سازنده تماس بگیرید.
اگر می‌توانید قدرت خروجی رادیویی روتر بی‌سیم یا نقطه دستیابی را تغییر دهید، قدرت خروجی را افزایش دهید.