> ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ USB > วิธีตรวจสอบการเชื่อมต่อโดยใช้ตัวจัดการอุปกรณ์และวิธีจัดการกับข้อผิดพลาด
51RK-032

วิธีตรวจสอบการเชื่อมต่อโดยใช้ตัวจัดการอุปกรณ์และวิธีจัดการกับข้อผิดพลาด

เกี่ยวกับวิธีตรวจสอบความถูกต้องว่าการเชื่อมต่อ USB รับรู้เครื่องอย่างถูกต้องหรือไม่ และวิธีจัดการเมื่อไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้
หมายเหตุ
ภาพหน้าจอและขั้นตอนที่แสดงด้านล่างนี้อาจแตกต่างไปเล็กน้อยจากของระบบของคุณ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้
ระบบปฏิบัติการของคุณและการตั้งค่าปัจจุบัน
รุ่นของเครื่องของคุณและการตั้งค่าปัจจุบัน เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ ตัวเลือกที่ติดตั้ง
ไดรเวอร์ที่ใช้และเวอร์ชั่น

การใช้ตัวจัดการอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อของเครื่อง

1
แสดง [ตัวจัดการอุปกรณ์]
Windows 7
[เริ่ม] เลือก [แผงควบคุม] [ระบบและความปลอดภัย] [ตัวจัดการอุปกรณ์]
Windows 8
คลิกขวาที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ เลือก [ตัวจัดการอุปกรณ์]
Windows 8.1
คลิกขวาที่ [เริ่ม] เลือก [ตัวจัดการอุปกรณ์]
Windows 10
คลิกขวาที่ [] เลือก [ตัวจัดการอุปกรณ์]
2
เปิด [ตัวควบคุม Universal Serial Bus] และตรวจสอบว่า [USB Printing Support] ปรากฏขึ้น
เมื่อเครื่องหมาย "!" หรือ "?" ปรากฏขึ้นในตัวจัดการอุปกรณ์
เมื่อ [USB Printing Support] และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ปรากฏขึ้นในตัวจัดการอุปกรณ์
3
ตรวจสอบว่าใช้ [USB Printing Support] สำหรับการเชื่อมต่อของเครื่องนี้หรือไม่
1
คลิกขวาที่ [USB Printing Support] และคลิก [คุณสมบัติ]
2
เลือก [ความสัมพันธ์ของบัส] ในแท็บ [รายละเอียด]
3
ตรวจสอบว่าชื่อรุ่นของเครื่องนี้ปรากฏขึ้น
หมายเหตุ
คุณยังสามารถตรวจสอบชื่อพอร์ตได้ด้วย

วิธีจัดการกับ [อุปกรณ์อื่นๆ]/[อุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก]

1
เปิด [อุปกรณ์อื่นๆ] และคลิกขวาที่ชื่อรุ่นของเครื่อง คลิก [ถอนการติดตั้ง]
หมายเหตุ
เมื่อชื่อรุ่นของเครื่องไม่ปรากฏขึ้น และ [อุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก] ปรากฏขึ้น
คลิกขวาที่ [อุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก] และคลิก [ถอนการติดตั้ง]
2
คลิก [ตกลง]
3
ถอดสาย USB และเริ่มการทำงานใหม่ทั้งของคอมพิวเตอร์และเครื่องนี้
4
เสียบสาย USB อีกครั้ง
5
ตรวจสอบว่า [USB Printing Support] ปรากฏขึ้นในตัวจัดการอุปกรณ์หรือไม่
เมื่อ [USB Printing Support] ปรากฏขึ้น
เมื่อ [USB Printing Support] ไม่ปรากฏขึ้น

วิธีจัดการเมื่อไม่มีสิ่งใดปรากฏขึ้น

1
ถอดสาย USB ออกจากทั้งคอมพิวเตอร์และเครื่องนี้
2
เสียบสาย USB อีกครั้ง
3
ตรวจสอบว่า [USB Printing Support] ปรากฏขึ้นในตัวจัดการอุปกรณ์หรือไม่
เมื่อ [USB Printing Support] ปรากฏขึ้น
เมื่อ [USB Printing Support] ไม่ปรากฏขึ้น