> Thông báo và mã lỗi > Biện Pháp Xử Lý cho Mã Lỗi
51SC-02C

Biện Pháp Xử Lý cho Mã Lỗi

Kiểm tra những điều sau đây để tìm ra nguyên nhân và giải pháp có thể có cho từng mã lỗi.
Nếu xảy ra lỗi như khi in không thành công hoặc khi bạn không thể gửi hoặc nhận I-Fax, mã lỗi tương ứng sẽ được hiển thị trên báo cáo hoặc màn hình nhật ký công việc dưới dạng số có ba chữ số.  

#001 đến #099

#037
#099

#401 đến #499

#408

#701 đến #799

#701
#752
#753
#766

#801 đến #899

#802
#810
#816
#818
#819
#820
#821
#822
#827
#829
#852
#853
#861
#863

#901 đến #999

#934
#995