> Loại Bỏ Kẹt Giấy > Về Kẹt Giấy > Kẹt Giấy trong Bộ Phận Chính.
51SC-008

Kẹt Giấy trong Bộ Phận Chính.

Gỡ giấy kẹt theo quy trình dành cho vị trí mà xảy ra kẹt giấy.
LBP664Cx
LBP623Cdw / LBP621Cw
Khay chứa bản in/Mặt sau Kẹt Giấy ở Mặt Trước và Mặt Sau (LBP664Cx)
Khay chứa bản in/Mặt sau Kẹt Giấy ở Mặt Trước và Mặt Sau (LBP623Cdw / LBP621Cw)

Kẹt Giấy ở Mặt Trước và Mặt Sau (LBP664Cx)

Nếu khó gỡ giấy bị kẹt ra, không được dùng nhiều sức để lấy ra, mà thay vào đó là tiến hành bước tiếp theo.
1
Kéo giấy ra nhẹ nhàng.
2
Mở nắp sau.
3
Kéo giấy ra nhẹ nhàng.
4
Nâng bộ in hai mặt.
5
Kéo giấy ra nhẹ nhàng.
6
Đóng nắp sau.

Kẹt Giấy ở Mặt Trước và Mặt Sau (LBP623Cdw / LBP621Cw)

Nếu khó gỡ giấy bị kẹt ra, không được dùng nhiều sức để lấy ra, mà thay vào đó là tiến hành bước tiếp theo.
1
Kéo giấy ra nhẹ nhàng.
2
Mở nắp sau.
LBP623Cdw
LBP621Cw
3
Kéo giấy ra nhẹ nhàng.
LBP623Cdw
LBP621Cw
4
Đóng nắp sau.