> Vấn Đề Về Mạng > UI Từ Xa không hiển thị
51SC-00E

UI Từ Xa không hiển thị

Nguyên nhân có thể là do cài đặt mạng sai hoặc áp dụng hạn chế đối với các chức năng liên quan. Kiểm tra như sau.
Kết nối mạng có thể không thành công. Đồng thời xem các mục bên dưới.

Tất cả các cài đặt cần thiết để dùng UI Từ Xa có được bật không?

Kiểm tra xem <Dùng HTTP> và <Dùng UI Từ Xa> có được đặt thành <Bật>.

Bạn có đang sử dụng máy chủ ủy quyền không?

Bạn đang sử dụng máy chủ ủy quyền, vui lòng thêm địa chỉ IP của máy vào danh sách [Ngoại lệ] (địa chỉ không sử dụng máy chủ ủy quyền) trong hộp thoại cài đặt ủy quyền của trình duyệt Web.