> Správa > Uložení informací o uživatelích do databáze tohoto přístroje kvůli správě uživatelů
9EAK-040

Uložení informací o uživatelích do databáze tohoto přístroje kvůli správě uživatelů

V této části je popsáno, jak uložit informace o uživatelích do databáze tohoto přístroje.
Informace o uživatelích uložte buď pomocí Remote UI (Vzdálené UR) nebo ovládacího panelu tohoto přístroje. Každou položku uložte pomocí Remote UI (Vzdálené UR). K uložení informací o uživatelích sice můžete použít ovládací panel tohoto přístroje, ale nemůžete tak uložit každou položku.
DŮLEŽITÉ
Informace o uživatelích může ukládat jenom správce.
POZNÁMKA
Správa uživatelů na tomto přístroji probíhá primárně pomocí ověřovací aplikace nazývané Ověřování uživatelů (přihlašovací služba).
Uložení z Remote UI (Vzdálené UR)
Uložení pomocí ovládacího panelu tohoto přístroje

Uložení z Remote UI (Vzdálené UR)

1
Otevřete Remote UI (Vzdálené UR) a přihlaste se v režimu správce. Spuštění Remote UI (Vzdálené UR)
2
Na stránce portálu klikněte na [Settings/Registration].
3
Klikněte na [User Management]  [Authentication Management].
POZNÁMKA
Zakázání uživatele „Administrator“
Výchozí uložené jméno (uživatelské jméno) správce je „Administrator“. Tohoto uživatele nelze odstranit, ale můžete ho zakázat, když přidáte jiného uživatele v roli správce.
4
Klikněte na [Add User].
5
Zadejte požadované údaje.
[User Name:] / [Password:] / [Confirm:]
Zadejte uživatelské jméno a heslo. Heslo potvrďte jeho opětovným zadáním do pole [Confirm:]. Uživatelská jména lze zadávat pomocí alfanumerických znaků s poloviční nebo plnou šířkou.
[No Expiry for Password]
Toto políčko zaškrtněte v případě, že heslo pro uloženého uživatele má být neomezené. Toto nastavení můžete použít jenom v případě, že jsou položky [Authentication], [Password Settings Policy] a [Password Validity Period] v části [Security Policy Settings] nastavené na [Off].
[Change Password at Next Login]
Když zaškrtnete toto políčko, registrovaní uživatelé budou muset při prvním přihlášení změnit svoje heslo. Když si uživatel změní svoje heslo, zaškrtnutí tohoto políčka se automaticky zruší.
[Displayed As:]
Zadejte, jak se má uložené uživatelské jméno zobrazovat. Toto jméno se bude zobrazovat jako uživatelské jméno pro funkci vynuceného podržení a jako jméno odesílatele u odchozích e-mailů.
[E-Mail Address:]
Zadejte e-mailovou adresu, kterou uživatel používá na svém počítači apod. Když daný uživatel odešle naskenovaný dokument, zde uložená adresa se objeví vedle jména odesílatele. Tato adresa se použije také, když uživatel odešle dokument stisknutím <Odeslat sobě>. Když uživatel odešle I-fax, zde uložená adresa se objeví v poli „odesílatel“ na zařízení příjemce.
POZNÁMKA
Jako správce můžete uložit několik uživatelů.
Chcete-li v poli [User Name:] použít symbol „@“, nastavte (Nastavení/Uložení) <Nastavení správy> <Správa uživatele> <Správa uživatele> <Povolit použití @ ve jménu uživatele> na <Zap>.
Běžní uživatelé také můžou měnit své vlastní [Password:].
Zaškrtnutím políčka [Allow e-mail address settings] umožníte běžným uživatelům zadávat své vlastní e-mailové adresy.
Velikost importovaných obrazů přesahující 54 x 54 pixelů se upraví.
Při úpravě se zachová stávající poměr stran. Pokud importovaný obraz není čtvercový, může se jako okraj použít barevné pozadí.
6
Další požadovaná nastavení
[User Name for Universal Print:]
Je-li povolena funkce [Settings/Registration] [Network Settings] [Settings for Universal Print], můžete zadat e-mailovou adresu nebo telefonní číslo použité na účtu služby Microsoft 365, kvůli přidružení k úlohám Universal Print.
[Department ID:]
Když se informace o uživatelích používají také ke správě ID oddělení, musíte kliknout na [Department ID Settings] a vybrat ze seznamu ID oddělení daného uživatele. Nejprve uložte potřebná ID oddělení pomocí funkce [Register New Department] na obrazovce se seznamem. Jestliže zde vybrané ID oddělení později odstraníte, nezapomeňte toto nastavení změnit.
[Select Role to Set:]
Z následujících možností vyberte práva (roli) uživatele. Pomocí tohoto nastavení lze přidat správce. Nastavení dostupná uživateli se liší podle přiřazených práv. Můžete si vytvořit také vlastní role.
[Administrator]: Uživatel v roli správce systému má přístup ke všem operacím přístroje.
[GeneralUser]: Určuje práva běžných uživatelů.
[DeviceAdmin]: Může používat operace dostupné běžným uživatelům a také měnit nastavení základních funkcí, jako je kopírování, tisk a odesílání a příjem.
[NetworkAdmin]: Může používat operace dostupné běžným uživatelům a také měnit nastavení sítě.
[Set expiration for the user account]
Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete nastavit dobu platnosti účtu, a potom zadejte [Expiration].
[Disable the user account]
Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete účet dočasně deaktivovat.
[User Group Association]
Když chcete přidat uživatele do skupiny, vyberte uloženou skupinu uživatelů ze seznamu a klikněte na [Add].
7
Klikněte na [Add].
DŮLEŽITÉ
Pokud se ID oddělení nebo PIN uložený na tomto přístroji změní např. kvůli distribuci informací o zařízení, měli byste také změnit ID oddělení uložené v informacích o uživatelích pro ověřování místního zařízení.
Když používáte ověřování serveru i místního zařízení a nemůžete se už přihlásit, když je [Department ID Management] nastavena na [On], na chvíli změňte přihlašovací službu na „Autentizace ID oddělení“ a možnost [Department ID Management] nastavte na [Off].
Pokud není uložena žádná e-mailová adresa, musíte nastavit <Povolit odesílání e-mailu nereg. uživatelům> v části (Nastavení/Uložení) <Nastavení funkcí> na <Vyp>, abyste mohli odesílat e-maily nebo I-faxy.
Pokud jste v části [Display Name] zadali něco jiného než alfanumerické znaky, musíte nastavit jazyk zobrazení na tomto přístroji na japonštinu. Pokud jazyk zobrazení není japonština, uložené zobrazované jméno se neobjeví v poli „Od“ na zařízení příjemce e-mailu.
Je-li zadáno ověřování místního zařízení, v poli „Od“ na zařízení příjemce e-mailu se objeví zobrazované jméno a e-mailová adresa přihlášeného uživatele. Pokud jste však zadali e-mailovou adresu delší než 194 znaků, zobrazí se jen prvních 194 znaků adresy.
Je-li zadáno ověřování místního zařízení, v poli „Odesílatel“ na zařízení příjemce I-faxu se objeví e-mailová adresa přihlášeného uživatele.
POZNÁMKA
Kontrola neuložených ID oddělení
Když v obrazovce kroku 6 kliknete na [Check Unregistered Department ID...], budete moci zkontrolovat ID oddělení, která nejsou uložená na tomto přístroji, protože se srovná ID oddělení uložené jako informace o uživateli a ID oddělení uložená na tomto přístroji.
Nastavení několika ID oddělení současně
Když v obrazovce kroku 6 kliknete na [Batch Settings for Department ID...], budete moci vytvořit nové ID oddělení a nastavit pro něj víc uživatelů najednou.
Pokud se jméno uživatele skládá jenom z číslic a lze ho vyjádřit max. sedmi číslicemi, dá se stejné číslo přiřadit uživateli a jako ID oddělení. Pokud uložené heslo daného uživatele také obsahuje max. sedm číslic, nastaví se současně jako PIN pro ID oddělení.
Pokud uživatelské jméno a heslo nesplňují výše uvedená kritéria, ID oddělení budou přiřazena automaticky postupně od 0000001 a jako PIN se nastaví „0“ (žádné).
Uložení uživatelského jména shodujícího se s ID oddělení
Když v obrazovce kroku 6 kliknete na [Add User Using Department ID...], uloží se nový uživatel se stejným jménem jako ID oddělení. To znamená, že bude možné k ověřování pomocí klávesnice používat jenom numerické klávesy.

Uložení pomocí ovládacího panelu tohoto přístroje

1
Na ovládacím panelu tohoto přístroje se přihlaste jako správce. Přihlášení do systému jako správce
2
Na obrazovce <Hlavní obrazovka> stiskněte tlačítko (Nastavení/Uložení).
3
Stiskněte tlačítko <Nastavení správy> <Správa uživatele> <Správa ověření> <Uložit/Editovat ověření uživatele>.
4
Stiskněte tlačítko <Uložit>.
5
Zadejte každé nastavení a stiskněte <OK>.
6
Stiskněte tlačítko <Zavřít>.