> Správa > Obsluha tohoto přístroje z počítače (Remote UI (Vzdálené UR)) > Import/Export dat nastavení tohoto přístroje (Remote UI (Vzdálené UR))
9EAK-03W

Import/Export dat nastavení tohoto přístroje (Remote UI (Vzdálené UR))

Tato kapitola popisuje, jak lze pomocí Remote UI (Vzdálené UR) uložit (exportovat) data jako např. místo určení z adresáře nebo nastavení do počítače a jak lze exportovaná data importovat do tohoto přístroje pomocí Remote UI (Vzdálené UR).
DŮLEŽITÉ
Provedením operací pověřte správce.
Data by měl importovat a exportovat správce s právy administrátora. Při importu dat se přepíšou informace jako např. adresář, uživatelská nastavení a nastavení sítě. V závislosti na použité funkci se import nemusí provést správně a může způsobit provozní chyby, je proto nutné postupovat opatrně.
Tento přístroj nevypínejte, dokud se import nebo export nedokončí.
Zpracování může trvat několik minut. Vypnutí přístroje v průběhu tohoto procesu může mít za následek ztrátu nebo poškození dat a chybný provoz.
Neprovádějte import nebo export, jsou-li na displejích strojů nastaveny odlišné jazyky.
Pokud jazyk zdroje exportu a cíle importu není totožný, může nastavení obsahovat neplatné znaky a přístroj nemusí fungovat správně.
POZNÁMKA
Import na jinou multifunkční tiskárnu Canon, než je tento přístroj
Upozorňujeme, že některá nastavení importovat nelze.
Pokud je nastavení zásad zabezpečení chráněno heslem
Nastavení zásad zabezpečení lze importovat, pouze pokud je heslo pro nastavení zásad zabezpečení stejné ve zdroji exportu i v cíli importu nebo pokud v cíli importu není žádné heslo nastavené. Pokud v cíli importu není nastavené žádné heslo, v cíli importu se při importu nastaví stejné heslo jako ve zdroji exportu.
Dávkový import/export nastavení
Import/export jednotlivých nastavení
Položky adresáře

Dávkový import/export nastavení

Pomocí dávkového exportu dat nastavení do počítače lze například importovat nastavení ze staršího přístroje do nově nainstalovaného přístroje. Používáte-li více multifunkčních tiskáren Canon*, můžete pomocí této funkce zkopírovat nastavení z jednoho přístroje do druhého. Ušetříte tím čas a vyhnete se potížím s opakovanou konfigurací stejných nastavení. K tomu je nutné se do Remote UI (Vzdálené UR) přihlásit s oprávněními správce.
* Vztahuje se pouze na multifunkční tiskárny řady imageRUNNER ADVANCE nebo modely, které podporují dávkový export/import.
DŮLEŽITÉ
Informace osobního nastavení a seznamy skupinových adres lze exportovat při splnění následujících podmínek:
Byla provedena příprava na export uživatelských dat synchronizací vlastních nastavení (server) a od poslední přípravy uživatelských dat pro export uběhlo 15 minut.
Cíl připojení pro server i klientské přístroje je localhost:8443.
Informace o osobním nastavení a uživatelských seznamech skupinových adres nelze importovat.
Nastavení dávkového exportu
Nastavení dávkového importu

Nastavení dávkového exportu

1
Otevřete Remote UI (Vzdálené UR) a přihlaste se v režimu správce.Spuštění Remote UI (Vzdálené UR)
2
Na stránce portálu klikněte na [Settings/Registration].
3
Klikněte na [Data Management] [Export].
4
Zaškrtněte políčko [Select All].
POZNÁMKA
Konkrétní nastavení lze také exportovat individuálně.
5
Zadejte [Encryption Password], vyberte [Security Level] a poté klikněte na [Start Exporting] [OK].
Při importu exportovaných dat nastavení je vyžadováno šifrovací heslo. Zadejte heslo obsahující pouze jednobajtové alfanumerické znaky.
Heslo potvrďte opětovným zadáním stejného hesla do [Confirm].
Chcete-li šifrovat všechna data nastavení, vyberte možnost [Level 2] v nastavení [Security Level].
DŮLEŽITÉ
Změna obrazovky může trvat delší dobu. Klikněte na [Start Exporting] pouze jednou.
Když importujete data nastavení do jiného modelu, který nepodporuje [Security Level], vyberte možnost [Level 1].
6
Klikněte na [Check Status].
Když je zobrazená zpráva [Cannot be used when exporting.], nepoužívejte Remote UI (Vzdálené UR).
7
Klikněte na [Start Downloading].
8
Podle pokynů na obrazovce zadejte, kam se mají data uložit.

Nastavení dávkového importu

Tímto postupem lze importovat data nastavení dávkově exportovaná do počítače. Tento proces přepíše vaše předchozí data nastavení. V závislosti na modelu však nemusí být možné některá nastavení importovat.
DŮLEŽITÉ
Nejdříve zkontrolujte údaje správce.
Pokud jste importovali nastavení ID oddělení z jednoho přístroje na multifunkční tiskárnu pomocí Správy ID oddělení, mohlo dojít k přepsání údajů správce a tím pádem nemusí být možné se přihlásit pomocí předchozího ID a kódu PIN správce. Než tento proces zahájíte, zkontrolujte, že jsou údaje správce uložené v jiném přístroji.
POZNÁMKA
Použití nastavení zásad zabezpečení
Nastavení zásad zabezpečení lze importovat, pouze pokud je heslo pro nastavení zásad zabezpečení stejné ve zdroji exportu i v cíli importu nebo pokud v cíli importu není žádné heslo nastavené. Pokud v cíli importu není nastavené žádné heslo, v cíli importu se při importu nastaví stejné heslo jako ve zdroji exportu.
1
Otevřete Remote UI (Vzdálené UR) a přihlaste se v režimu správce.Spuštění Remote UI (Vzdálené UR)
2
Na stránce portálu klikněte na [Settings/Registration].
3
Klikněte na [Data Management] [Import].
4
Klikněte na [Browse...] a vyberte soubor k importu.
5
Zadejte [Decryption Password] a klikněte na [Start Importing] [OK].
V nastavení [Decryption Password] zadejte šifrovací heslo zadané při exportu nastavení dat.
Když je zaškrtnuté políčko [Create Import/Export Result Report], můžete vytvořit zprávu o výsledcích importu pomocí funkce [Settings/Registration] [Data Management] [Import/Export Results] [Create Report].
Chcete-li zprávu o výsledcích importu pro kontrolu exportovat jako soubor CSV, zaškrtněte políčko [Create Import/Export Result Report].
Data vybraného souboru se naimportují do tohoto přístroje.
6
Klikněte na [OK] [Check Status].
V závislosti na importovaných datech může být nutné provést restart. Klikněte na [Perform Restart].

Import/export jednotlivých nastavení

Můžete také zvolit individuální nastavení, která chcete importovat/exportovat, např. seznamy adresářů nebo nastavení tiskárny. K tomu je nutné se do Remote UI (Vzdálené UR) přihlásit s oprávněními správce.
DŮLEŽITÉ
Informace osobního nastavení (vše) a seznamy skupinových adres (vše) lze exportovat při splnění následujících podmínek:
Byla provedena příprava na export uživatelských dat synchronizací vlastních nastavení (server) a od poslední přípravy uživatelských dat pro export uběhlo 15 minut.
Cíl připojení pro server i klientské přístroje je localhost:8443.
Nemůžete exportovat seznamy skupinových adres uživatele 01 až 20. (Neexistuje funkce exportu pro jednotlivé seznamy adres.)
Informace osobního nastavení (vše), seznamy skupinových adres uživatele (vše) a seznamy skupinových adres uživatele 01 až 20 nelze exportovat za následujících podmínek:
Cíl připojení pro server i klientské přístroje je localhost:8443.
POZNÁMKA
Můžete také upravit seznamy adres pro import jako soubory CSV.Položky adresáře
Export jednotlivých nastavení
Import jednotlivých nastavení

Export jednotlivých nastavení

1
Otevřete Remote UI (Vzdálené UR) a přihlaste se v režimu správce.Spuštění Remote UI (Vzdálené UR)
2
Na stránce portálu klikněte na [Settings/Registration].
3
Klikněte na [Data Management] a vyberte nastavení k exportu.
Export seznamu adres
Export nastavení zařízení (nastavení přesměrování, adresář, oblíbená nastavení funkce odesílání)
Export oblíbených položek webového prohlížeče
Export nastavení tiskárny
Export informací o papíru
4
Klikněte na [Start Exporting].
5
Podle pokynů na obrazovce zadejte, kam se mají data uložit.

Import jednotlivých nastavení

1
Otevřete Remote UI (Vzdálené UR) a přihlaste se v režimu správce.Spuštění Remote UI (Vzdálené UR)
2
Na stránce portálu klikněte na [Settings/Registration].
3
Klikněte na [Data Management] a vyberte nastavení k importu.
Import seznamu adres
Import nastavení zařízení (nastavení přesměrování, adresář, oblíbená nastavení funkce odesílání)
Import oblíbených položek webového prohlížeče
Import nastavení tiskárny
Import informací o papíru
4
Klikněte na [Start Importing] [OK].
V závislosti na importovaných položkách může být nutné provést restart přístroje.

Položky adresáře

V této části je uveden popis sloupců adresáře. Může sloužit jako reference při úpravě souborů CSV.

Záhlaví

Název záhlaví
Požadováno
Poznámky
# Canon AddressBook CSV version: 0x0002
Ano
Fixní hodnota
# CharSet: UTF-8
Ano
Fixní hodnota
# dn: fixed
Ano
(požadováno pro adresář s tlačítkem volby na jeden dotek)
Indikuje, že název cílového umístění je zpracován jako tlačítko volby na jeden dotek. Zadání je požadováno jen v případě, že cílovým umístěním importu je adresář s tlačítkem volby na jeden dotek.
Přidáno při exportu z adresáře s tlačítkem volby na jeden dotek, proto není nutné tuto položku znovu přidávat při importu.
# SubAddressBookName: Název adresáře
Ano
Zadejte název adresáře za dvojtečku (:), mezi oběma výrazy nechte mezeru. Pokud adresář nemá název, ponechte místo za dvojtečkou prázdné.
# DB Version: 0x010a
Ano
Fixní hodnota
# Crypto Version: 2
Ne
Pokud vytváříte nový soubor CSV adresáře, ponechte tuto část prázdnou.
# Crypto Attribute: pwd
Ne
Pokud vytváříte nový soubor CSV adresáře, ponechte tuto část prázdnou.
POZNÁMKA
Přítomnost záhlaví vztahující se ke „Crypt“ naznačuje, že atribut heslo je šifrován. Pokud však zadáváte tuto informaci do nově vytvořeného souboru CSV, nebo pokud upravujete atribut pwd v exportovaném souboru CSV, nelze data šifrovat způsobem, který přístroj dokázal správně dekódovat. V takových případech odstraňte odpovídající část ze záhlaví.

Hlavní jednotka

Název atributu
Popis
Požadováno
Poznámky
objectclass
Třída objektu (typ místa určení)
Ano
Indikuje typ místa určení. Požadovaný atribut se liší v závislosti na této hodnotě. Zadejte jedno z následujících.
Pro e-mail: e-mail
Pro G3 fax: g3fax
Pro IP fax: ipfax
Pro fax: ifax
Pro souborový server (SMB, FTP, WebDAV): remotefilesystem
Pro skupinu: groupfids
cn
Název místa určení
Ne
Zadejte ve znakovém kódu UTF-8. V opačném případě bude ponechán název místa určení prázdný.
cnread
Fonetická abeceda
Ne
Pokud je jazyk zobrazení nastaven na „Japonština“, zobrazuje se „foneticky“.
cnshort
Název tlačítka na jeden dotek
Ne
Zadejte ve znakovém kódu UTF-8. V opačném případě bude ponechán název tlačítka na jeden dotek prázdný.
subdbid
Číslo adresáře
Ne
Zadejte, jaký adresář chcete importovat do Remote UI (Vzdálené UR). V případě zápisu do souboru CSV není vyžadováno.
mailaddress
E-mailová adresa
Ano
(Požadováno pro určité typy míst určení)
Tento atribut je požadován pro místa určení e-mailu a I-faxu.
dialdata
Faxové číslo
Ano
(Požadováno pro určité typy míst určení)
Tento atribut je požadován pro místa určení faxu. Nicméně není vyžadován, pokud je místem určení IP fax používající URI.
uri
URI používané pro IP fax
Ano
(Požadováno pro určité typy míst určení)
Použitelné pouze pro místa určení IP faxu. Tento atribut je požadován, pokud nezadáte faxové číslo pro IP fax.
Pro místo určení IP faxu s použitím URI musíte také zadat „příznak URI“ (viz níže).
url
Hostitelské jméno místa určení souborového serveru
Ano
(Požadováno pro určité typy míst určení)
Tento atribut je požadován pro místa určení souborového serveru. Můžete použít pouze písmena a symboly.
path
Cesta k souboru pro místo určení souborového serveru
Ne
Můžete použít pouze písmena a symboly.
protocol
Protokol
Ano
(Požadováno pro určité typy míst určení)
Tento atribut je požadován pro místa určení souborového serveru. Zadejte jedno z následujících.
Pro SMB: smb
Pro FTP: ftp
Pro WebDAV: addonprotocol0225
username
Uživatelské jméno používané při přihlašování do místa určení souborového serveru.
Ano
(Požadováno pro určité typy míst určení)
Tento atribut je požadován pro místa určení souborového serveru FTP. ID uživatele je požadováno pro přihlášení do místa určení odesílání souboru, a proto je také požadováno pro místa určení odesílání souboru s použitím ověření, jako například SMB nebo WebDAV.
pwd
Heslo používané při přihlašování do místa určení souborového serveru.
Ne
Tento atribut je požadován pro místa určení odesílání souboru s použitím ověření.
member
Člen skupiny místa určení
Ano
(Požadováno pro určité typy míst určení)
Tento atribut je požadován pro místa určení skupiny.
indxid
Sériové číslo přidělené místu určení
Ano
Tento atribut je vyžadován, pokud je místem určení importu adresář s tlačítkem volby na jeden dotek. Toto číslo se stane číslem tlačítka volby na jeden dotek. V ostatních případech zadejte číslo od 201 do 1 800.
enablepartial
Nastavení rozdělení dat při odesílání e-mailu
Ne
Zadejte buď „on“ nebo „off“.
sub
Podadresa místa určení souborového serveru
Ne
faxprotocol
Protokol faxu
Ne
Zadejte jedno z následujících.
g3
ecm
ecm
Indikuje použití ECM.
Ne
Zadejte buď „on“ nebo „off“.
txstartspeed
Rychlost přenosu při spuštění pro faxování
Ne
Zadejte jedno z následujících.
2400
4800
7200
9600
14400
33600
commode
Režim faxové komunikace
Nastavení s ohledem na mezinárodní odesílání
Ne
Zadejte jedno z následujících.
Pro domácí linku PSTN: domestic
Pro mezinárodní linku PSTN 1: international1
Pro mezinárodní linku PSTN 2: international2
Pro mezinárodní linku PSTN 3: international3
lineselect
Vybraná faxová linka
Ne
Zadejte jedno z následujících. V opačném případě se použije „auto“.
Pro linky 1 až 4: linka1, linka2, linka3 nebo linka4
Pro automatické zadání linky: auto
uricommode
Režim komunikace pro IP fax
Ano
(Požadováno pro určité typy míst určení)
Toto je vybraný režim komunikace pro IP faxy. Tento atribut je požadován, pokud používáte IP fax a odesíláte do místa určení faxu.
Zadejte jedno z následujících.
Pro G3: ip_g3
Pro intranet: ip_lsv
Pro bránu VoIP: ip_gw
uriflag
Příznak URI používaný pro IP fax
Ano
(Požadováno pro určité typy míst určení)
Tento atribut je požadován, pokud je místem určení IP fax a pokud používáte URI namísto faxového čísla. Zadejte buď „TRUE“ nebo „FALSE“. Pokud používáte URI, zadejte „TRUE“.
pwdinputflag
Nastavení požadavku hesla pro každý přenos
Ne
Zadejte buď „on“ nebo „off“.
ifaxmode
Režim I-Fax (simple/full)
Ne
Zadejte buď „simple“ nebo „full“.
transsvcstr1
Text 1 služby pro přenos dat I-faxu
Ne
Zadejte celkem max. 40 alfanumerických znaků a symbolů.
transsvcstr2
Text 2 služby pro přenos dat I-faxu
Ne
Zadejte celkem max. 16 alfanumerických znaků a symbolů.
ifaxdirectmode
Přímé odesílání I-faxu
Ne
Zadejte buď „on“ nebo „off“.
documenttype
Typ dokumentu I-faxu
Ne
Zadejte jedno z následujících.
Pro odeslání v barvě: cl
Pro odeslání v černé a bílé: bw
bwpapersize
Velikost papíru povolená při odesílání I-faxu
Ne
bwcompressiontype
Formát komprese používaný při odesílání I-faxu
Ne
bwpixeltype
Barevný prostor povolený při odesílání I-faxu
Ne
bwbitsperpixel
Bitová hloubka povolená při odesílání I-faxu
Ne
bwresolution
Rozlišení povolené při odesílání I-faxu
Ne
clpapersize
Velikost papíru povolená při odesílání barevného I-faxu
Ne
clcompressiontype
Formát komprese používaný při odesílání barevného I-faxu
Ne
Nastaveno na „JPEG“.
clpixeltype
Barevný prostor povolený při odesílání barevného I-faxu
Ne
Nastaveno na „rgb“.
clbitsperpixel
Bitová hloubka povolená při odesílání barevného I-faxu
Ne
Nastaveno na „8“.
clresolution
Rozlišení povolené při odesílání barevného I-faxu
Ne
accesscode
Přístupový kód
Ne
Zadejte max. sedm čísel.
uuid
UUID pro identifikaci místa určení
Ne
Tato položka není nutná, pokud vytváříme nový soubor CSV.
cnreadlang
Znakový kód fonetické abecedy
Ne
Pokud je jazyk zobrazení nastaven na „Japonština“, zobrazuje se „foneticky“. Zadejte kód jazyka, který se má použít. Pro japonštinu (SJIS) zadejte „ja“.
enablesfp
Nepoužité
Ne
Tato položka je nepoužitá, a proto ji není nutné zadávat.
memberobjectuuid
Používá se pro Osobní seznam adres / Seznam adres skupiny uživatelů
Ne
loginusername
Používá se pro Osobní seznam adres / Seznam adres skupiny uživatelů
Ne
logindomainname
Používá se pro Osobní seznam adres / Seznam adres skupiny uživatelů
Ne
usergroupname
Používá se pro Osobní seznam
adres / Seznam adres skupiny uživatelů
Ne
personalid
Používá se pro Osobní seznam adres / Seznam adres skupiny uživatelů
Ne