> Inställningar och justeringar på skrivaren > Hur böjda utskrifter åtgärdas
91H3-010

Hur böjda utskrifter åtgärdas

Om utskrifterna är böjda följer du procedurerna som beskrivs i detta avsnitt för att lösa problemen.

Eliminering av grundläggande orsaker till böjt papper

Hitta svaren på dina frågor om hur du löser problemen.

Befinner sig maskinen eller pappret i en miljö med hög eller låg luftfuktighet?

Luftfuktigheten kan göra att pappret expanderar eller krymper. Om du förvarar papper i en miljö med extremt hög eller låg luftfuktighet kan pappret böjas innan det skrivs ut.
Åtgärd
Ha maskinen och pappret i ett rum med stabil temperatur och luftfuktighet. Om temperaturen och luftfuktigheten är instabila kan pappret expandera eller krympa, vilket resulterar i att pappret böjs.
Du hittar information om lämplig temperatur och fuktighet i annan vägledning, som Användarhandbok.
Innan du fyller på papper lägger du papprets förpackning nära maskinen så att det kan acklimatiseras till temperaturen och luftfuktigheten.
Packa upp pappret precis innan du fyller på det i maskinen.

Är bildens kanter extremt mörka?

Om bildens kanter är extremt mörka kan pappret böjas under utskrift.
Åtgärd
Använd tjockare papper.
Minska tätheten i de mycket mörka områdena för att minska skillnaden i täthet mellan de mörka och ljusa områdena.

Ändra inställningar på maskinen efter papprets egenskaper

Om du fortfarande har samma problem efter att du har följt procedurerna i ”Eliminering av grundläggande orsaker till böjt papper” ändrar du inställningarna för att överensstämma med egenskaperna för det papper du använder.
VIKTIGT!
Denna funktion kan påverka hur pappret matas. Eftersom ökning av värdet i hög grad kan leda till pappersstopp rekommenderar vi att du justerar värdena i små steg.
1
Tryck på  → <Preferenser> → <Pappersinställningar> → <Inställningar för hantering av papperstyp>.
 ”Hantera maskinen” > ”Inställningar för hantering av papperstyp” i Användarhandbok > se underavsnitt ”Utslätningsnivå”
2
Välj den papperstyp som du vill redigera i listan → tryck på <Detaljer/redigera> → <Ändra> för <Utslätningsnivå>.
3
Tryck på <-> eller <+> för <Utm. m frams upp (omvänt)> eller <Utm. m framsi ned (Normal)> för att justera utslätningsnivån → <OK>.
Framsida upp/framsida ned
Automatiskt
Framsida upp
Framsida ned
Enkelsidig utskrift
Enligt den faktiska framsidan upp/framsidan ned*1
Utm. m frams upp (omvänt)
Utm. m framsi ned (Normal)
Tvåsidig utskrift
Utmatning med framsida upp (omvänt)*2
*1: Kontrollera framsidan upp/framsidan ned för det utmatade pappret. För utmatning med framsidan upp justerar du inställningen för <Utm. m frams upp (omvänt)>. För utmatning med framsidan ned justerar du inställningen för <Utm. m framsi ned (Normal)>.
*2: Vid dubbelsidig utskrift går det inte att justera utslätningsnivån genom att trycka på <-> eller <+> för <Utm. m framsi ned (Normal)>.
Fastställ riktningen på böjningen genom att observera pappret då det matas ut i utmatningsfacket.
Justera utslätningsnivån i motsatt riktning mot den riktning som det utmatade pappret böjs i.
När papperet skrynklas nedåt
Tryck på <->.
När papperet skrynklas uppåt
Tryck på <+>.
4
Gör testkopior eller utskrifter på det papper som du har justerat maskinen för och kontrollera skicket på utskrifterna.
Upprepa stegen 1 till 4 för att justera utslätningsnivån tills pappret inte längre böjs då det matas ut.
OBS!
Den vanliga proceduren är att ställa in utslätningsnivån i förväg så att den passar egenskaperna för varje papperstyp. Detta eftersom pappersböjningen beror på papprets material och basvikt. Om det däremot sker avsevärda förändringar i miljön, t.ex. vad gäller temperatur och luftfuktighet, och dessa ändringar tillfälligt påverkar papprets skick, t.ex. fukthalten, kommer böjningen kanske inte att kunna justeras på ett tillfredsställande sätt. Se i så fall följande information och justera utslätningsnivån för pappersmagasinet eller papperslådan där du har fyllt på papper som du vill kalibrera maskinen för.
 ”Justera utskrifts- och efterbehandlarkvalitet” > ”Utslätningskorrigering för varje papperslåda” i Användarhandbok
Hur en böjning som är vinkelrät mot papprets matningsriktning åtgärdas