> Ustawienia i regulacje przy użyciu Command WorkStation 6.8 > Kalibracja imagePRESS Server i kolejne kroki
9AK3-007

Kalibracja imagePRESS Server i kolejne kroki

Wymagane są kalibracje z Command WorkStation w zależności od rodzaju papieru, którego używasz, i konieczne jest zastosowanie wyników kalibracji podczas drukowania.
Wyreguluj ustawienia kalibracji zarejestrowane na Command WorkStation.
Dodaj nowe ustawienie kalibracji dla każdego rodzaju używanego papieru.
W tej części opisano procedurę zastosowania profilu wydruku z ustawieniem kalibracji podczas drukowania.

Aktualizacja zarejestrowanych ustawień kalibracji dla zarejestrowanych typów papieru

W tej sekcji wyjaśniono, jak zaktualizować już zarejestrowane ustawienie kalibracji za pomocą wbudowanego czujnika.
Postępuj zgodnie z tą samą procedurą, aby zaktualizować ustawienia kalibracji zarejestrowane domyślnie w imagePRESS Server dla zalecanych materiałów papierniczych.
UWAGA
Wbudowany czujnik może być opcjonalny w niektórych krajach lub regionach.
Jeśli podłączona jest jednostka detekcji, jako metodę pomiaru można wybrać wbudowany w nią czujnik skanera. Kliknij [Server] → [Configure] w aplikacji Command WorkStation. Żądany czujnik skanera można wybrać z serwera [Fiery Server].
W przypadku wykonywania kalibracji przy pomocy ręcznego spektrometru (X-Rite i1 Pro 3) spektrometr trzeba podłączyć do urządzenia z zainstalowaną opcją Command WorkStation. Należy pamiętać, że te działania spowodują zastąpienie wszelkich innych wartości kalibracji, jakie zostały zarejestrowane.
Konieczne może być zakupienie spektrometru osobno, niezależnie od serwera imagePRESS Server. Należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą firmy Canon.
1
Kliknij [Server] → [Calibrate] w aplikacji Command WorkStation.
2
Wybierz pozycję [Recalibrate], a następnie kliknij przycisk [Next].
[Recalibrate]
Aktualizuje istniejącą kalibrację.
[Create calibration]
Tworzy nową kalibrację i profil.
3
Wybierz docelowe ustawienie kalibracji z menu rozwijanego [Calibration name], a następnie kliknij [Next].
[Calibration name]
Wybierz papier, którego użyjesz do kalibracji.
[Last calibrated:]
Wyświetla ostatnią datę i godzinę ostatniej kalibracji wraz z upływem czasu.
[Printer-specific preparation]
Po zaznaczeniu tego pola przejdź do kalibracji urządzenia.

Rodzaje papieru do drukowania

Jeśli chcesz zaktualizować ustawienie kalibracji zarejestrowane domyślnie w przypadku zalecanego papieru, użyj papieru, który odpowiada opcji [Calibration name].Identyfikacja rodzajów papieru, jakich można używać do kalibracji
UWAGA
Nazwy papierów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Szczegółowych informacji na ten temat może udzielić autoryzowany sprzedawca firmy Canon.
4
Wybierz poszczególne elementy, a następnie kliknij przycisk [Next].
[Measurement method]
Wybierz metodę kalibracji. (W tym miejscu wybierz „XXXXXXXX Inline”).
W zależności od ustawień serwera imagePRESS Server może zostać wyświetlone „Canon Sensing Unit Inline”.
[Patch set]
Po wybraniu XXXXXXXX Inline lub Canon Sensing Unit Inline nie można wybrać zestawu pasków barwnych.
[Paper source]
Wybierz zasobnik na papier, do którego załadowano papier, którego ustawienia kalibracji mają zostać zaktualizowane.
5
Zostanie wydrukowana strona kalibracji.
W przypadku wybrania ręcznego spektrometru (X-Rite i1 Pro 3) w obszarze [Measurement method]
6
Kliknij [Apply & Close].
Kliknięcie spowoduje wyświetlenie wykresu z wynikami pomiaru. Sprawdź, czy krzywa w wyniku pomiaru nie różni się znacząco od krzywej standardowej.
7
Po wyświetleniu komunikatu „Measurements are successfully applied to ...” kliknij [OK].

Rejestracja nowego ustawienia kalibracji w zależności od typu używanego papieru

W tej części objaśniono, jak przeprowadzić kalibrację pod kątem rodzaju używanego papieru na przykładzie wbudowanego czujnika.
Utworzenie powiązania między ustawieniem kalibracji dla rodzaju papieru a profilem wydruku do użycia może zwiększyć dokładność drukowania.
UWAGA
Wbudowany czujnik może być opcjonalny w niektórych krajach lub regionach.
Jeśli podłączona jest jednostka detekcji, jako metodę pomiaru można wybrać wbudowany w nią czujnik skanera. Kliknij [Server] → [Configure] w aplikacji Command WorkStation. Żądany czujnik skanera można wybrać z serwera [Fiery Server].
W przypadku wykonywania kalibracji przy pomocy ręcznego spektrometru (X-Rite i1 Pro 3) spektrometr trzeba podłączyć do urządzenia z zainstalowaną opcją Command WorkStation. Należy pamiętać, że te działania spowodują zastąpienie wszelkich innych wartości kalibracji, jakie zostały zarejestrowane.
Konieczne może być zakupienie spektrometru osobno, niezależnie od serwera imagePRESS Server. Należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą firmy Canon.
1
Kliknij [Server] → [Calibrate] w aplikacji Command WorkStation.
2
Wybierz pozycję [Create calibration], a następnie kliknij przycisk [Next].
[Recalibrate]
Aktualizuje istniejącą kalibrację.
[Create calibration]
Tworzy nową kalibrację i profil.
3
Wprowadź nazwę kalibracji w polu [Calibration name], po czym kliknij przycisk [Next].
4
Wybierz pozycję [Instrument] i kliknij przycisk [Print].
W przypadku wybrania opcji X-Rite i1 Pro 3 wybierz także zestaw pasków barwnych i rozmiar tabeli.
Zostanie wyświetlony ekran właściwości zadania wydruku tabeli pasków barwnych.
5
Wybierz kartę [MEDIA], a następnie określ poszczególne ustawienia.
Wybierz zasobnik na papier, do którego ładowany jest papier docelowy, dla którego utworzony zostanie standard, a następnie określ typ i rozmiar papieru.
6
Kliknij [OK], aby wydrukować stronę kalibracji.
W przypadku wybrania ręcznego spektrometru (X-Rite i1 Pro 3) w obszarze [Instrument]

Stosowanie ustawienia kalibracji w przypadku drukowania

Ustawianie profili wydruku dla zadania

Profile wydruku dla poszczególnych zadań można ustawić na serwerze imagePRESS Server. Aby wykonać poniższą procedurę, należy użyć tymczasowo dowolnego profilu.
1
Kliknij dwukrotnie zadanie w aplikacji Command WorkStation.
Zostanie wyświetlone [Job Properties].
2
Wybierz kartę [COLOR], wybierz dowolny profil wydruku z listy [Output Profile], a następnie kliknij [OK].

Stosowanie profilu wydruku do Paper Catalog lub Media Catalog

1
Na ekranie centrum urządzeń kliknij [Paper Catalog] lub [Media Catalog]→ [Add New].
2
Na serwerze imagePRESS Server zarejestruj atrybuty papieru, na którym chcesz drukować. 
Określ nazwę, typ i rozmiar papieru, a następnie wybierz profil wyjściowy ustawiony w kroku 11, dla opcji [Front Color Profile].
UWAGA
Jeśli przednia i tylna powierzchnia papieru różnią się od siebie, można wybrać ustawienia opcji [Back Color Profile] i [Front Color Profile] niezależnie.
Szczegółowe informacje na temat tych elementów ustawień zawiera podręcznik użytkownika lub pomoc serwera imagePRESS Server.
3
Kliknij [OK].
Informacje na temat korzystania z oprogramowania do tworzenia profili w celu utworzenia profili wydruku znajdują się w sekcji „Tworzenie niestandardowego profilu wydruku”.
Ustawienia kalibracji i profile wydruku