Phụ lục

Bao gồm các thông tin bổ sung về trình điều khiển máy in, ví dụ như các hạn chế, v.v...