Tạo Lối tắt đến Hướng dẫn online

Bạn có thể tạo lối tắt trên màn hình nền dẫn đến trang web có chứa hướng dẫn online cho các sản phẩm Canon.