Gỡ cài đặt Trình điều khiển MF

Phần này giải thích quy trình gỡ cài đặt trình điều khiển MF. Thực hiện quy trình này nếu trình điều khiển MF không còn cần thiết.
Có hai phương pháp gỡ cài đặt: gỡ cài đặt từ Windows, và sử dụng chương trình gỡ cài đặt. Nếu bạn không thể tìm thấy trình điều khiển MF trên màn hình Windows, bạn có thể gỡ cài đặt bằng chương trình gỡ cài đặt.

Điều kiện tiên quyết

Cài đặt trình điều khiển MF
Khi khởi động máy tính, đăng nhập với tư cách là thành viên của Administrators.
[Bàn làm việc] bàn hình hiển thị (khi sử dụng Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)

Quy trình

Gỡ cài đặt từ Windows

1.
Bắt đầu bộ gỡ cài đặt trình điều khiển.
Trong Windows 10/Server 2016
(1) Hiển thị [Thiết đặt] > [Ứng dụng] hoặc [Hệ thống] > [Ứng dụng & tính năng].
(2) Chọn trình điều khiển bạn muốn dỡ cài đặt → nhấp vào [Dỡ cài đặt].
Trong các hệ điều hành khác với những hệ trên
(1) Hiển thị [Panel Điều khiển] > [Chương trình] > [Dỡ cài đặt chương trình].
(2) Chọn trình điều khiển bạn muốn dỡ cài đặt → nhấp vào [Dỡ cài đặt/Thay đổi].
Nếu bạn không thể tìm thấy trình điều khiển MF khi chọn trình điều khiển, gỡ cài đặt theo quy trình trong "Để Gỡ bỏ cài đặt Sử dụng Uninstall File".
2.
Khi chương trình gỡ cài đặt được hiển thị, nhấp vào [Dỡ cài đặt].
3.
Nếu hiển thị thông báo xác nhận xóa, nhấp vào [Có].

Để Gỡ bỏ cài đặt Sử dụng Uninstall File

Dỡ cài đặt trình điều khiển bằng tệp dỡ cài đặt trong thư mục trình điều khiển đính kèm DVD-ROM hoặc được tải xuống.
1.
Nhấp đúp vào một trong các tệp sau.
Khi sử dụng tệp trong thư mục của trình điều khiển đã cài đặt
Sử dụng tệp [DelDrv.exe] tương ứng với trình điều khiển trong thư mục sau.
<thư mục cài đặt>\Canon\CanonMF
Khi sử dụng tệp trong thư mục của trình điều khiển bạn có
Sử dụng tệp sau trong thư mục tương ứng với trình điều khiển và môi trường.
misc\DelDrv.exe
2.
Khi chương trình gỡ cài đặt được hiển thị, nhấp vào [Dỡ cài đặt].
3.
Nếu hiển thị thông báo xác nhận xóa, nhấp vào [Có].