Gỡ cài đặt

Phần này giải thích quy trình gỡ cài đặt trình điều khiển MF và phần mềm không cần thiết.