Phương pháp Gỡ cài đặt Phần mềm

Nếu phần mềm cài đặt đồng thời với trình điều khiển MF không còn cần thiết, bạn có thể gỡ cài đặt phần mềm bằng phương pháp sau.
Gỡ cài đặt nhiều loại phần mềm khác nhau từ [Chương trình và Tính năng] hoặc [Thêm hoặc loại bỏ chương trình] trong Windows sau khi đăng nhập bằng tài khoản Quản trị viên.