Cài đặt bằng cách chỉ định file inf

Bạn có thể cài đặt trình điều khiển bằng cách chỉ định tệp inf bằng chức năng thêm máy in của Windows. Giải thích sau sẽ được trình bày theo quá cài đặt bằng cổng TCP/IP chuẩn.

Điều kiện tiên quyết

Khi khởi động máy tính, đăng nhập với tư cách là thành viên của Administrators.
Xác nhận địa chỉ IP của thiết bị.
Chuẩn bị file inf.
Lấy trình điều khiển từ trang web của Canon (http://www.canon.com/) hay DVD-ROMđược cung cấp, và chuẩn bị tệp inf.
Tệp inf được lưu trong thư mục [Driver] trong thư mục của trình điều khiển bạn có.
[Bàn làm việc] màn hình hiển thị (khi sử dụng Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)

Quy trình

1.
Bắt đầu trình hướng dẫn thêm máy in của Windows.
Nếu bắt đầu từ [Thiết đặt] (chỉ áp dụng với 10/Server 2016 của Windows)
(1) Nhấp vào [Thiết bị] → nhấp vào [Thêm máy in hoặc máy quét] từ [Máy in và máy quét].
(2) Nhấp vào [Máy in tôi cần dùng không được liệt kê].
Nếu bắt đầu từ Panel Điều khiển
(1) Hiển thị [Thiết bị và Máy in] → nhấp vào [Thêm máy in].
(2) Khi màn hình để chọn thiết bị được hiển thị, nhấp vào [Máy in tôi cần dùng không được liệt kê].
2.
Lựa chọn bổ sung máy in nội bộ và tiếp tục màn hình tiếp theo.
3.
Chọn [Tạo cổng mới] → chọn [Standard TCP/IP Port] từ [Loại cổng] → nhấp vào [Tiếp].
4.
Trong màn hình [Thêm máy in], nhấp vào [Ada Cakera].
5.
Nhấp vào [Duyệt] → lựa chọn tệp infđã chuẩn bị.
6.
Chọn thiết bị để sử dụng từ [Máy in] → nhấp vào [Tiếp].
7.
Cài đặt trình điều khiển theo hướng dẫn trên màn hình → nhấp vào [Hoàn tất].
Thiết bị đã cài đặt được hiển thị trong [Thiết bị và Máy in] trong Panel Điều khiển của Windows.