Cài đặt không sử dụng Chương trình cài đặt

Phần này giải thích quy trình cài đặt trình điều khiển mà không sử dụng chương trình cài đặt thông thường.