Còpia a doble cara

Aquest mode permet fer còpies a doble cara a partir d'originals d'una o doble cara, o fer còpies a una cara a partir d'originals de doble cara.
IMPORTANT
Quan feu servir [Una caraDoble cara] o [Doble caraUna cara], assegureu-vos de col·locar els originals correctament. Col·loqueu els originals horitzontalment, com per exemple, els originals de mida A4R i A5R. Si aquests originals es col·loquen verticalment, el revers de la còpia s'imprimirà invertit.
Per a [LlibreDoble cara] només podeu fer servir paper de mida A4.
Quan utilitzeu el [LlibreDoble cara], col·loqueu els originals al vidre de còpia. L'opció [LlibreDoble cara] no es pot utilitzar quan l'original es col·loca a l'alimentador.
NOTA
Quan feu còpies en [Doble cara], assegureu-vos d'alinear l'original correctament. Alineeu la vora superior de l'original amb la vora posterior del vidre de còpia (per la fletxa de la cantonada superior esquerra), o amb la vora posterior de l'alimentador.
Si feu servir [Doble cara1 cara], col·loqueu els originals a l'alimentador.

1.
Premeu → [Còpia].
2.
Premeu [Opcions] → [Doble cara].
NOTA
Si s'ha activat l'opció [Autoclassificar], s'estableix automàticament el mode Classificar o el mode Classificar i desplaçar quan col·loqueu els originals a l'alimentador. (Vegeu "Activació de l'autoclassificació.")
Perquè les còpies es produeixin en l'ordre correcte de pàgines quan utilitzeu [LlibreDoble cara], comenceu a copiar per la primera pàgina oberta del llibre o original enquadernat.
3.
Seleccioneu el tipus de còpia de doble cara.
Una cara a doble cara:
Doble cara a Doble cara:
Doble cara a una cara:
Llibre a doble cara:
Una cara a doble cara:
Aquest mode us permet fer còpies a doble cara a partir d'originals d'una cara.
Premeu [Una cara Doble cara].
Per establir l'orientació de les còpies a doble cara, premeu [Establir detalls] → seleccioneu el tipus d'orientació de doble cara → premeu [Acceptar].
[Tipus llibre]:
L'anvers i el revers de la còpia tindran la mateixa orientació superior-inferior.
[Tipus calendari]:
L'anvers i el revers de la còpia tindran diferent orientació superior-inferior.
Doble cara a Doble cara:
Aquest mode us permet fer còpies a doble cara a partir d'originals de doble cara. Si col·loqueu un original de doble cara a l'alimentador, l'equip llegeix totes dues cares automàticament. Aquest mode permet copiar les dues cares d'un original col·locat a l'alimentador en una cara d'un únic full de paper.
Premeu [Doble cara Doble cara].
Per establir l'orientació de les còpies a doble cara, premeu [Establir detalls] → seleccioneu el tipus d'original i el tipus de còpia → premeu [Acceptar].
Original
[Tipus llibre]:
L'anvers i el revers de l'original tindran la mateixa orientació superior-inferior.
[Tipus calendari]:
L'anvers i el revers de l'original tindran diferent orientació superior-inferior.
Còpia
[Tipus llibre]:
L'anvers i el revers de la còpia tindran la mateixa orientació superior-inferior.
[Tipus calendari]:
L'anvers i el revers de la còpia tindran diferent orientació superior-inferior.
Doble cara a una cara:
Aquest mode us permet copiar les dues cares d'un original a l'alimentador en fulls de còpia independents.
Premeu [Doble caraUna cara].
Per establir l'orientació de les còpies a una cara, premeu [Establir detalls] → seleccioneu el tipus d'orientació de doble cara → premeu [Acceptar].
[Tipus llibre]:
L'anvers i el revers de l'original tindran la mateixa orientació superior-inferior.
[Tipus calendari]:
L'anvers i el revers de l'original tindran diferent orientació superior-inferior.
Llibre a doble cara:
Aquest mode permet fer còpies a doble cara de les pàgines a la vista d'un llibre. També podeu copiar l'anvers i el revers d'una pàgina d'originals enquadernats, com llibres i revistes.
Esq./Dreta Doble cara
Aquesta opció fa còpies a doble cara de les pàgines a la vista d'un llibre.
Anver./rever. Doble cara
Aquesta opció fa còpies a doble cara de l'anvers i el revers d'un full.
Premeu [Llibre Doble cara].
Per establir l'orientació i el tipus d'originals a doble cara, premeu [Establir detalls] → seleccioneu el tipus d'orientació de doble cara → premeu [Acceptar].
Mètode de còpia
[Esq./dretaDoble cara]:
Permet copiar les pàgines a la vista d'un llibre o original enquadernat a l'anvers i revers d'un sol full.
[Anver./rever.Doble cara]:
Permet copiar l'anvers i revers de la pàgina esquerra, o l'anvers i revers de la pàgina dreta en l'anvers i revers d'un sol full.
Perquè les còpies es produeixin en l'ordre correcte de pàgines, comenceu a copiar per la primera pàgina oberta del llibre o original enquadernat.
Col·loqueu l'original amb l'anvers cap avall, assegurant-vos que la vora superior està alineada amb la vora posterior del vidre de còpia (per la fletxa de la cantonada superior esquerra).
L'original està col·locat cara avall al vidre de còpia.
[Llibre obertura a esquerra]
[Llibre obertura a dreta]
L'original es copia de dreta a esquerra.
L'original es copia d'esquerra a dreta.
NOTA
Per obtenir informació sobre els productes opcionals necessaris per utilitzar [Doble cara  Una cara], vegeu "Productes opcionals necessaris per a cada funció."
4.
Premeu [Acceptar] → [Tancar].
5.
Premeu .
Després de llegir l'últim lot d'originals, premeu [Iniciar còpia].
NOTA
Per copiar els dos fulls següents a la vista quan utilitzeu [LlibreDoble cara], passeu la pàgina de l'original → col·loqueu l'original al vidre de còpia → premeu .

IMPORTANT
Segons la qualitat del paper que empreu, és possible que no pugueu fer còpies amb aquest mode.
NOTA
El paper d'impressió utilitzat per fer impressions a doble cara ha de complir les especificacions següents:
Mida del paper: 330 mm x 483 mm, 305 mm x 457 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3), A3, A4, A4R, A5R i mida personalitzada (de 100 mm x 148 mm a 330,2 mm x 487,7 mm), excepte transparències, pel·lícula transparent, etiquetes, separadors o sobres
Gramatge del paper: De 52 a 300 g/m2
Quan utilitzeu [Una caraDoble cara], si hi ha un nombre senar d'originals, el revers de l'última còpia queda en blanc. (El comptador de la màquina no compta com a còpia la pàgina en blanc.)
Si utilitzeu [Una caraDoble cara] amb [Originals de diferent mida], les còpies s'imprimiran a una cara en paper de la mida corresponent. Si voleu fer còpies a doble cara amb originals de diferent mida, heu de seleccionar prèviament el paper per a la còpia.
Quan col·loqueu els originals al vidre de còpia per copiar amb [Doble caraDoble cara], seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla per llegir cadascuna de les cares dels originals.
Si voleu col·locar l'original de doble cara al vidre per copiar amb l'opció [Doble caraUna cara], especifiqueu [Formar treball]. (Vegeu "Formar treball").
Si seleccioneu el mode Anver./rever. Doble cara quan feu còpies amb [LlibreDoble cara] establert, l'anvers del primer full a doble cara i el revers de l'últim full a doble cara queden en blanc. (El comptador de la màquina no compta com a còpia la pàgina en blanc.)
Si utilitzeu paper de menys de 60 g/m2 per a la impressió a doble cara quan hi hagi una unitat d'acabat instal·lada, pot ser que el paper d'impressió no quedi alineat.
18SJ-0WS