Fusionar blocs treball

Aquest mode permet llegir diversos lots d'originals amb diferents opcions de còpia i imprimir-los com un document.
Podeu establir opcions de còpia (per exemple, els modes Separador treballs i Numeració de pàgines) per al document combinat. També podeu desar el document combinat en una bústia.
Com a exemple, en aquest apartat es descriu el procediment per al grapat doble i per establir una portada per al document combinat.
1.
Premeu → [Còpia].
2.
Premeu [Opcions] → [Fusionar blocs treball].
3.
Especifiqueu les opcions de còpia per al document combinat → premeu [Acceptar].
Fins i tot si especifiqueu les opcions per al document combinat a [Opcions] abans de canviar a [Fusionar blocs treball], les opcions per al document combinat es conserven.
NOTA
Si voleu establir l'opció [Inserir fulls] per al document combinat, establiu-la al pas 7.
4.
Especifiqueu les opcions de còpia per al document combinat.
5.
Premeu .
Si voleu continuar llegint un altre lot d'originals sense modificar les opcions de còpia, col·loqueu els originals i premeu .
Podeu canviar o especificar les opcions per a [Escala de còpia], [Original de doble cara], [Densitat] i [Tipus d'original] abans de llegir el següent lot d'originals (és a dir, entre lots): Per canviar les opcions, premeu [Canviar opcions]. Seleccioneu el mode que voleu canviar → premeu [Canviar], canvieu les opcions → premeu [Acceptar] → [Acceptar].
Si voleu canviar les opcions de còpia i llegir un altre lot d'originals, premeu [Opcions lectura del bloc següent] i repetiu el procediment des del pas 4.
Si voleu reiniciar o cancel·lar el lot d'originals actual, premeu [Reiniciar/Cancel·lar bloc] i repetiu el procediment des del pas 4.
Repetiu el procediment fins que tots els lots s'hagin llegit.
6.
Premeu [Revisar/Fusionar tots els blocs].
També podeu prémer [Revis. blocs/Canc. fusió] al pas 4 per anar al pas 7.
7.
Seleccioneu els lots d'originals en l'ordre en què voleu combinar-los.
Per comprovar les opcions de còpia per al document combinat, premeu [Revisar opc. globals].
Per seleccionar tots els lots d'originals, premeu [Selecc. tot]. No obstant això, si ja heu seleccionat un lot d'originals, aquesta tecla canvia a [Esborrar selecció].
Per afegir un altre lot, premeu [Afegir originals] i repetiu el procediment des del pas 4.
Per afegir un altre lot d'un document de la bústia, premeu [Afegir de bústia] → seleccioneu una bústia. Seleccioneu el fitxer que vulgueu afegir → premeu [Acceptar].
Si voleu informació detallada sobre un lot d'originals, seleccioneu-lo → premeu [Detalls].
NOTA
Els lots seleccionats es numeren i es combinen en l'ordre especificat.
Podeu cancel·lar una selecció si seleccioneu de nou el lot d'originals.
El fitxer que podeu seleccionar de la Bústia com a lot d'originals té una resolució de 600 ppp o 1200 ppp. Si heu establert [Enquaderna- ció perfecta] al pas 3, podeu seleccionar els dos fitxers.
Edició d'un lots d'originals:
Esborrament d'un lots d'originals:
Impressió d'una mostra:
Establiment de les opcions [Afegir portada]/[Inserir fulls] per al document combinat:
Edició d'un lots d'originals:
Premeu [Editar i ajustar].
Per comprovar la imatge, premeu [Mostrar imatge] → comproveu la imatge → premeu [Acceptar].
Per esborrar pàgines d'un lot, premeu [Eliminar pàgina] → seleccioneu [Una pàgina] o [Diverses pàgines]. Especifiqueu les pàgines que vulgueu esborrar → premeu [Iniciar eliminacióSí].
Esborrament d'un lots d'originals:
Premeu [Editar i ajustar] → [Eliminar blocs].
Seleccioneu el lot que vulgueu esborrar → premeu [AcceptarSí].
Impressió d'una mostra:
Premeu [Mostra impressió].
Selecció del mètode d'impressió.
[Mostra impressió bloc seleccionat]:
Imprimeix una mostra d'un lot d'originals seleccionat. La mostra s'imprimeix fent servir els modes de còpia establerts per al lot seleccionat.
[Mostra impressió treball fusionat]:
Imprimeix una mostra d'un treball fusionat. La mostra s'imprimeix fent servir els modes de còpia establerts per a cada lot d'originals i el document combinat.
Establiment de les opcions [Afegir portada]/[Inserir fulls] per al document combinat:
Premeu [Afegir portada] o [Inserir fulls].
Especifiqueu les opcions detallades → premeu [Acceptar] → [Acceptar].
Per obtenir instruccions sobre com establir [Afegir portada] and [Inserir fulls], vegeu "Afegir portada" i "Inserció de fulls."
8.
Utilitzeu - (tecles numèriques) per introduir el nombre d'impressions que vulgueu.
9.
Premeu [Iniciar impressió].
Si heu establert [Desar a bústia] al pas 3, premeu [Desar a bústia].
Si heu establert [Desar a bústia] al pas 3 i l'opció [Copiar en desar] està activada, podreu realitzar les operacions següents:
[Imprimir/Desar]:
El document combinat es desa a la bústia seleccionada al mateix temps que s'imprimeix.
[Desar i acabar]:
El document combinat es desa en una bústia sense imprimir-lo.

IMPORTANT
Si establiu [Fusionar blocs treball], podeu establir [Afegir portada]/[Inserir fulls] per al document combinat. No podeu establir [Afegir portada]/[Inserir fulls] per a cada lot d'originals.
Si establiu [Fusionar blocs treball], el mode Formar treball s'ajusta automàticament per a cada lot d'originals. No podeu utilitzar el mode Formar treball per al document combinat.
No podeu fer un treball de còpia d'interrupció mentre copieu amb el mode Fusionar blocs treball.
No podeu desar el mode de fusió de blocs de treball a Opcions estàndards ni a [Opcions favorites].
No podeu recuperar el mode de fusió de blocs de treball amb [Opcions prèvies].
NOTA
El nombre màxim de lots d'originals que podeu combinar com un document és 32.
Podeu ajustar l'exposició durant la impressió.
Per cancel·lar el mode Fusionar blocs treball amb altres modes de còpia, premeu [Cancel·lar fusió]
18SJ-0XW