Restricció de l'accés mitjançant autenticació

L'autenticació d'aquest equip sol·licita informació de l'usuari (el nom de l'usuari i la contrasenya) quan els usuaris hi accedeixen i verifica la informació que introdueixen. Només els usuaris autoritzats que superin l'autenticació poden fer funcionar l'equip. Podeu impedir que usuaris no autoritzats accedeixin a l'equip gestionant-ne els usuaris. Per utilitzar el mode d'autenticació, cal que primer deseu la informació per als administradors i els usuaris generals.
L'administrador pot restringir diverses funcions, com ara Còpia, Imprimir i Enviar, que tots els usuaris poden utilitzar, així com limitar el nombre de còpies i d'impressions que poden fer. A més, si cal, l'administrador pot restringir les opcions a "Configuració".
Informació d'autenticació (Administrador/Usuari General/Usuari No Autoritzat)
Mitjançant el mode d'autenticació, l'administrador gestiona els usuaris restringint l'accés per usuari general i establint restriccions en les operacions. Els privilegis d'usuari general es poden establir per usuaris. En impedir l'accés als usuaris no autoritzats, els administradors poden reduir l'amenaça de manipulació de l'equip i de pèrdua d'informació.
Podeu fer servir les funcions d'autenticació següents:
Gestió d'ID de departaments (Autenticació predeterminada)
Podeu gestionar els usuaris per departament o bé per projecte si deseu l'identificador de departament i el codi PIN. La Gestió d'ID de departaments permet restringir diverses funcions com ara Còpia, Imprimir i Enviar, que tots els departaments poden utilitzar, i els Límits de pàgines per a Còpia, Lectura i Imprimir per a cada departament. (Vegeu "Gestió d'identificadors de departament.")
SSO-H (Single Sign-On H)
SSO-H permet dur a terme l'autenticació d'usuari enregistrant noms d'usuari i contrasenyes.
Hi ha dos tipus de mètodes d'autenticació: L'Autenticació de servidor, que realitza l'autenticació fent servir el servidor exterior connectat a l'equip, i l'Autenticació de dispositiu local, que realitza l'autenticació fent servir només l'equip. Podeu utilitzar tots dos mètodes d'autenticació alhora. (Vegeu "SSO-H (Single Sign-On H).")
A més, podeu limitar l'ús de determinades funcions de dispositiu per a cada usuari utilitzant l'ACCESS MANAGEMENT SYSTEM. (Per obtenir informació sobre els productes opcionals necessaris per utilitzar la gestió d'accés, vegeu "Productes opcionals necessaris per a cada funció.") Per exemple, podeu restringir les funcions de còpia i d'impressió, com ara el color o la impressió a doble cara, o bé l'ús de diverses opcions de "Configuració".
Administració de la informació d'opcions d'usuari (Servei d'administració de la informació d'opcions d'usuari)
Aquest mode permet enllaçar informació com el nom d'usuari i la contrasenya establertes per l'usuari per a cada funció amb la informació d'usuari de SSO-H.
Podeu eliminar la informació d'opció d'usuari que cada usuari fa servir des de la pàgina del servei d'administració de la informació d'opcions d'usuari. (Vegeu "Administració de la informació d'opcions d'usuari (Servei d'administració de la informació d'opcions d'usuari).")
Opcions de mètode d'autenticació per a operacions d'enviament
Podeu especificar quin tipus de mètode d'autenticació voleu utilitzar per accedir a carpetes personals o a servidors externs i quin nom d'usuari i contrasenya feu servir com a informació d'autenticació. (Vegeu "Opcions de mètode d'autenticació per a operacions d'enviament.")
Autenticació integrada
Aquesta funció permet utilitzar la informació d'inici de sessió, necessària per iniciar sessió a l'equip, per a altres autenticacions. Si el servei d'inici de sessió és compatible amb l'autenticació integrada, els usuaris que iniciïn sessió a l'equip poden fer servir funcions com ara enviar a carpetes personals i accedir al servidor LDAP o al servidor de fitxers, sense introduir nom i contrasenya d'inici de sessió.
Per obtenir informació sobre si el servei d'inici de sessió que utilitzeu és compatible amb l'autenticació integrada, truqueu al distribuïdor local de Canon.
En cas necessari, podeu desactivar aquesta funció. (Vegeu "Opcions per desactivar l'autenticació integrada.")
18SJ-24H