Desament/Edició/Eliminació de text definit per l'usuari per als números de pàgina i les filigranes

Podeu desar/editar/eliminar els caràcters que s'han de col·locar als vostres documents utilitzant els modes Numerar pàgines, Numerar jocs còpies, Filigrana o Imprimir data. Per obtenir instruccions d'ús dels modes Numeració joc còp./pàg., Filigrana/imprimir data, vegeu "Numeració de pàgines" i "Impressió de filigranes."
1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Comú] → [Opcions d'impressió].
3.
Premeu [Desar caràcters per a núm. de pàg./filigrana].
Per desar text:
Per editar text:
Per eliminar text:
Per desar text:
Premeu [Desar] → introduïu el text → premeu [Acceptar].
Per editar text:
Seleccioneu el text que voleu editar → premeu [Editar].
Introduïu el nou text → premeu [Acceptar].
Per eliminar text:
Seleccioneu el text que vulgueu eliminar → premeu [Eliminar].
Premeu [Sí].
4.
Premeu [Tancar].

NOTA
Podeu desar fins a 30 cadenes de text definides per l'usuari per a filigranes i números de pàgina.
Per obtenir instruccions d'introducció de caràcters, vegeu "Introducció de caràcters des de la pantalla tàctil."
18SJ-08W