Informe d'activitat de fax

L'Informe d'activitat de fax és un registre imprès que mostra el resultat dels treballs d'enviament. L'informe d'activitat de fax es pot imprimir a una hora especificada o es pot imprimir automàticament quan el nombre d'operacions d'enviament arriba a 40.
Per imprimir manualment un informe d'activitat de fax, vegeu "Impressió manual de l'Informe de gestió de comunicacions."
Per obtenir informació sobre els productes opcionals necessaris per utilitzar aquesta funció, vegeu "Productes opcionals necessaris per a cada funció.".
NOTA
Els informes només es poden imprimir si hi ha paper de mida A3, A4 o A4R (normal, reciclat, fi o de color) carregat a un origen de paper, les opcions del qual estan activades a l'opció [Altre] a [Activar/Desactivar selecció auto de calaix] a [Opcions de funcions] (Configuració) are set to 'On'. Això no obstant, si hi ha activada l'opció [Considerar tipus de paper] per a [Còpia] a [Activar/Desactivar selecció auto de calaix], no podeu imprimir des d'un allotjament de paper amb el color de paper especificat. (Vegeu "Activació de la selecció auto de calaix.")

1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Enviar] → [Opcions de fax].
3.
Premeu [Informe d'activitat de fax].
4.
Especifiqueu cada opció → premeu [Acceptar].
<Impressió auto (40 transmiss.)>:
Seleccioneu [On] per imprimir automàticament l'informe d'activitat de fax quan el nombre de transmissions d'enviament arribi a 40.
<Especificar hora d'impressió>:
Per imprimir l'informe a una hora específica, premeu [On] → introduïu l'hora amb - (tecles numèriques).
L'hora es mostra en format 24 hores. Per a l'hora, introduïu un número de quatre dígits inclosos zeros.
Exemples:
7:05 a.m. → 0705
11:18 p.m. → 2318
Si cometeu un error quan introduïu l'hora, introduïu un altre número de quatre dígits.
Si el nombre d'operacions d'enviament i recepció és superior a 40 abans de l'hora especificada, s'imprimeix un informe de gestió de comunicacions amb les 40 transmissions més recents.

NOTA
Si l'opció [Mostrar registre de treballs] a [Opcions de gestió] (Configuració) està desactivada, no es mostra [Off].
Si l'opció [Mostrar registre de treballs] a [Opcions de gestió] (Configuració) canvia de 'Off' a 'On', les opcions següents es desactiven automàticament:
Impressió auto (40 transmiss.)
Especificar hora d'impressió
Quan apareix el missatge <Reviseu la impressora. Truqueu al servei tècnic.> per indicar que la funció d'impressió no està disponible, l'equip imprimeix automàticament un informe de d'activitat del fax un cop solucionat el problema. L'informe conté els resultats de les últimes 40 comunicacions.
Per obtenir més informació sobre l'informe d'activitat de fax, vegeu "INFORME D'ACTIVITAT RX/TX FAX."
18SJ-0CY