Impressió de les Llistes d'adreces

Aquest informe permet comprovar el contingut de la Llista d'adreces (Llistes d'adreces 1 a 10 o accés ràpid) a [Establir destinació] (Configuració). Podeu imprimir manualment la llista d'adreces seleccionada sempre que vulgueu.
NOTA
Les llistes només es poden imprimir si hi ha paper de mida A3, A4 o A4R (normal, reciclat, fi o de color) carregat a un origen de paper, les opcions del qual estan activades a l'opció [Altre] a [Activar/Desactivar selecció auto de calaix] a [Opcions de funcions] (Configuració). Això no obstant, si hi ha activada l'opció [Considerar tipus de paper] per a [Còpia] a [Activar/Desactivar selecció auto de calaix], no podeu imprimir des d'un allotjament de paper amb el color de paper especificat. (Vegeu "Activació de la selecció auto de calaix.")

1.
Premeu .
2.
Premeu [Establir destinació] → [Llistes d'adreces].
3.
Seleccioneu una de les llistes d'adreces d'1 a 10 o [Accés ràpid] → premeu [Imprimir llista].
4.
Premeu [Sí] → [Tancar].

IMPORTANT
Encara que estigui activada l'opció [Gestionar números d'accés llibretes adreces] a [Establir destinació] (Configuració), totes les destinacions de la llista d'adreces seleccionada (incloses les que s'han emmagatzemat amb números d'accés) s'imprimeixen a les llistes d'adreces.
NOTA
Per veure un exemple de la llista d'adreces, vegeu "LLISTES D'ADRECES."
18SJ-0F7