Vkládání listů

Nastavením tohoto režimu zajistíte automatické vkládání prázdných listů, stránek kapitol nebo tabelačního papíru mezi výtisky. Pro přebaly můžete použít jiný typ papíru než pro hlavní dokument. Navíc můžete nastavit, aby stroj tiskl také na vkládané listy a tabelační papír. Na stránky kapitol se tiskne vždy.
Tento postup je praktický, chcete-li pomocí prázdného listu papíru výtisky třídit.
Vkládání listu / Stránka kapitoly
*1 Tištěná stránka kapitoly
*2 Tištěný vkládaný list
Tabelační papír
Je praktické, jelikož umožňuje přehledné uspořádání částí dokumentů apod.
* Potištěný tabelační papír
Chcete-li na tabelační papír tisknout, nastavte vzdálenost posunu obrazu, který se má kopírovat na ouška tabelačního papíru.
* Oblast posunu
DŮLEŽITÉ
Tento režim lze použít pouze pro tisk souboru uloženého ve schránce.
Vždy zadejte správný typ papíru, zejména při použití silného papíru nebo jiných speciálních typů papíru. Nesprávné nastavení typu papíru by mohlo nepříznivě ovlivnit kvalitu obrazu. Navíc by se mohla ušpinit fixační jednotka nebo by mohlo dojít k zachycení papíru a byla by nutná servisní oprava.

1.
Stiskněte → [Přístup k ulož. souborům] → [Schránka].
2.
Vyberte požadovanou schránku → vyberte požadovaný soubor → stiskněte [Tisk].
3.
Stiskněte [Změnit nast. tisku].
4.
Stiskněte [Volby] → [Vložit listy].
5.
Vyberte typ vkládaných listů → stiskněte [Přidat].
POZNÁMKA
Nemůžete vybrat současně [Listy] a [Stránky kapitol].
6.
Zadejte podrobná nastavení pro vkládané listy → stiskněte [OK].
Pomocí (číselných tlačítek) zadejte strany pro vložení listů.
Jestliže vyberete [Listy], nastavte, na kolik vkládaných listů a na jakou stranu/jaké strany chcete tisknout.
Jestliže jste vybrali [Tabelační], nastavte vzdálenost posunu tisku (0 mm až 25 mm) s pomocí [-] nebo [+] → stiskněte [OK].
Chcete-li vybrat papír pro vkládané listy, stiskněte [Změnit] pro <Vybrat papír> → vyberte zdroj papíru → stiskněte [OK]. Pokud jste vybrali [Změnit papír víceúč. přihr.], zvolte typ a velikost papíru.
Opakováním kroku 6 zadejte funkce podle potřeby.
DŮLEŽITÉ
Pokud pro přední přebal, zadní přebal nebo vkládané listy nastavíte jinou velikost papíru, velikosti papíru pro ostatní funkce se automaticky změní na novou velikost papíru. Po změně zdroje papíru pro určitou funkci na zdroj se stejnou velikostí papíru se však nezmění nastavení pro ostatní funkce.
Vyberete-li [Tabelační], lze použít pouze papír velikosti A4.
Vkládané listy a stránky kapitol lze vkládat od strany 2.
Před podáváním papíru z Jednotka vkládání dokumentů N1 uložte papír do Jednotka vkládání dokumentů N1 a zadejte velikost papíru.
Chcete-li podávat papír z Jednotka vkládání dokumentů N1, vyberte [Ukladač listů 1] nebo [Ukladač listů 2]. Jestliže se papír pro aktuálně zpracovávanou úlohu podává z Jednotka vkládání dokumentů N1, stisknutím [Změna/Vložit pap. 1] nebo [Změna/Vložit pap. 2] vyberte papír pro vkládané listy.
Při podávání tabelačního papíru můžete pro každou úlohu zadat několik zdrojů papíru.
Chcete-li zadat počet oušek, uložte tabelační papír do Jednotka vkládání dokumentů N1 a vyberte [Tabelační] a poté stiskněte [Počet oušek].
Vyberete-li [Tisk na obě strany] pro přední přebal v [Přidat přebal] a nastavíte, aby se tabelační papír vložil před první stránku, na výstup se podá nejprve přední přebal a pak tabelační papír. Přední přebal se na výstup podá nepotištěný a stroj začne tisk počínaje tabelačním papírem.
Jestliže pro vkládání listu zvolíte [Ponechat prázdné], můžete stejnou stránku nastavit pro tabelační papír. V takovémto případě se na výstup dopraví nejprve papír pro vkládání listu a pak tabelační papír.
POZNÁMKA
Vložit lze maximálně 100 listů nebo stránek kapitol.
Použijete-li pro vkládání listů již potištěný papír (např. s logem společnosti), pak musíte vybrat volbu [Ponechat prázdné]. Jinak by stroj tiskl na již potištěný papír.
Zásuvku na papír, která je již zadána jako zdroj papíru, nelze vybrat v režimu Automatický výběr papíru.
7.
Stiskněte [OK] → [Zavřít].
POZNÁMKA
Nastavení pro vkládané listy, stránky kapitol, tabelační papír lze po výběru nastavení potvrdit/změnit po stisknutí [Detaily/Editovat].
Chcete-li vkládání listů zrušit, vyberte nastavení, které chcete zrušit → stiskněte [Smazat].
Ujistěte se, že se Počet oušek uvedený na displeji dotekového panelu shoduje s počtem oušek na tabelačním papíru uloženém do zdroje papíru.

DŮLEŽITÉ
Vyberete-li volbu [Sešít], informaci o celkových počtech listů (včetně vkládaných listů a stránek kapitol), které je možné sešít, naleznete v části "Maximální počet listů, které lze sešít."
POZNÁMKA
Nelze současně vybírat více souborů a pro dané soubory specifikovat nastavení vkládání listu. V takovém případě nastavte režim Oddělovač úloh. (Viz část "Oddělovač úloh.")
Tisknete-li na vkládané listy, budou tyto listy započítány do celkového počtu zhotovených výtisků. Jestliže však tyto listy zůstanou prázdné, stroj je jako tisky nezapočítá.
Přidáváte-li stránky kapitol, tyto listy se započítají do celkového počtu zhotovených výtisků.
Chcete-li nastavit současně [Vložit listy] a [Přidat přebal], vyberte stejnou velikost papíru.
Na tabelační papír se tiskne vždy. Nechcete-li na tabelační papír tisknout, vložte prázdné listy papíru na všechna místa, kam chcete tabelační papír vložit.
Při tisku na tabelační papír zkontrolujte, zda jsou ouška ve správné poloze.
Chcete-li podávat tabelační papír ze zásuvky na papír, z POD Deck Lite-C1 nebo z Podstavec na papír s více zásuvkami C1, v systému stroje musíte předem uložit tabelační papír jako typ papíru ve zdroji papíru. (Viz část "Ukládání velikosti a typu papíru pro zdroj papíru.")
Instrukce týkající se ukládání tabelačního papíru do zásuvky, POD Deck Lite-C1, Podstavec na papír s více zásuvkami C1 nebo Jednotka vkládání dokumentů N1 viz "Maintenance."
Je-li volba [Nucený výstup nedokončeného tab. papíru] v [Nastavení funkcí] (Nastavení/Uložení) nastavena na Zap, stroj podá na výstup listy tabelačního papíru, které se při zpracovávání úlohy nespotřebovaly.
Příklad: Je-li počet listů tabelačního papíru nastaven na 5 a stroj odhadne, že pro danou tiskovou úlohu bude třeba 7 listů tabelačního papíru, musíte připravit dvě sady tabelačního papíru po 5 listech (celkem 10). Použije-li stroj tedy pouze 7 listů tabelačního papíru, 3 listy zbudou.
Oblasti obrazů posunuté mimo tabelační papír nelze na papír vytisknout a mohou způsobit, že následující výtisky budou špinavé nebo na nich budou černé čáry.
* Oblast posunu
18JF-17A