Tisk vodoznaku

Při nastavení tohoto režimu stroj tiskne na výstupy vybraný vodoznak. K vodoznaku můžete také přidat vlastní text.
DŮLEŽITÉ
Tento režim lze použít pouze pro tisk souboru uloženého ve schránce.

1.
Stiskněte → [Přístup k ulož. souborům] → [Schránka].
2.
Vyberte požadovanou schránku → vyberte požadovaný soubor → stiskněte [Tisk].
3.
Stiskněte [Změnit nast. tisku].
4.
Stiskněte [Volby] → [Vodoznak].
5.
Nastavte orientaci obrazu a polohu tisku.
Orientace:
[Vertikální obraz]:
Obraz se na papír vytiskne na výšku.
[Horizont. obraz]:
Obraz se na papír vytiskne na šířku.
Vertikální obraz
Horizont. obraz
Zadáte-li pro polohu tisku [Střed], vodoznak se vytiskne na střed papíru.
POZNÁMKA
Nastavíte-li kterékoliv dva z režimů [Číslování stran], [Číslování sad kopií] nebo [Tisk data] tak, aby tiskly na stejné místo, po stisknutí se zobrazí hlášení požadující potvrzení.
Po stisknutí [Nastavit detaily] můžete nastavit polohu tisku.
Chcete-li nastavit polohu tisku, stiskněte [X] nebo [Y] → upravte polohu tisku pomocí [-] nebo [+] → stiskněte [OK].
Chcete-li při oboustranném tisku nastavit polohu tisku pro zadní stranu, vyberte [Opačně proti přední straně] nebo [Stejně jako přední strana] → stiskněte [OK].
6.
Zadejte nastavení tisku pro vodoznak.
Stiskněte rozevírací seznam <Velikost> → vyberte velikost vodoznaku.
Velikost vodoznaku můžete volit z možností [10,5 bd.], [12,0 bd.], [14,0 bd.], [24,0 bd.], [36,0 bd.], [54,0 bd.] a [72,0 bd.].
Stiskněte rozevírací seznam <Barva> → vyberte barvu vodoznaku.
Stiskněte rozevírací seznam <Typ vodoznaku> → vyberte typ vodoznaku.
Vyberete-li [Vlastní], stiskněte [Zadat] a zadejte vlastní text → stiskněte [OK] → [OK].
DŮLEŽITÉ
Text, který zadáte v [Vlastní], se automaticky neuloží. Chcete-li uložit text, který si v případě potřeby budete moci vybrat pro tisk vodoznaků, stiskněte [Uložit] → zadejte text, který chcete uložit.
POZNÁMKA
Můžete také vybrat text uložený v [Uložit znaky pro Číslování stran/Vodoznak]. (Viz část "Ukládání/úprava/mazání uživatelem definovaného textu pro číslování stran a vodoznaky.")
7.
Chcete-li zadat podrobná nastavení vodoznaku, stiskněte [Nastavit detaily].
Nechcete-li zadat další nastavení, přejděte ke kroku 8.
Zadání stránek, ne něž se má vodoznak tisknout:
Nastavení typu tisku:
Zadání stránek, ne něž se má vodoznak tisknout:
Stiskněte [Strany k tisku].
Vyberte stránky, na něž chcete vytisknout vodoznak → stiskněte [OK] → [OK].
Nastavení typu tisku:
Stiskněte [Typ tisku].
Vyberte typ tisku → stiskněte [OK] → [OK].
Vyberete-li [Transparentní], stisknutím [Slabá] nebo [Tmavá] upravte sytost polotónů.
8.
Stiskněte [OK] → [Zavřít].

DŮLEŽITÉ
Může se stát, že tisk nebude optimální. Závisí to na obsahu souboru a kombinaci nastavení.
Použijete-li [Vodoznak] společně s volbou [Přidat přebal], [Vložit listy] nebo [Oddělovač úloh], vodoznak se na vložené stránky nevytiskne.
POZNÁMKA
Režim Tisk vodoznaku nelze používat pro soubory s obrazy s rozlišením nižším než 600 x 600 dpi.
18JF-17S