Přidání nových funkcí

Do stroje lze nainstalovat různé systémové doplňky.
Tento stroj dovoluje použití platformy MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform). MEAP je softwarová platforma, která umožňuje vytváření uživatelských aplikací založených na technologii Oracle Java a Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME).
Systémové volitelné doplňky/aplikace MEAP můžete na stroj nainstalovat pomocí funkce Uložit/Aktualizovat software.
Po nainstalování systémových doplňků/aplikací MEAP můžete na stroji používat nové uživatelsky nastavitelné funkce. Tyto aplikace lze také odinstalovat.

Systémové volitelné doplňky

Na stroj můžete instalovat následující systémové doplňky:
Souprava tiskárny imagePRESS
Souprava pro tisk čárových kódů
Souprava vzdáleného faxu
Souprava pro smazání dat
Univerzální souprava pro odesílání Trace & Smooth PDF
Univerzální souprava pro zabezpečení odesílání
Univerzální souprava pro odesílání s digitálním podpisem uživatele
Software pro přístup na web
Software pro šifrovaný tisk
ACCESS MANAGEMENT SYSTEM KIT

Aplikace MEAP

Chcete-li rozšířit tento stroj o další funkce bez použití systémových doplňků, nainstalujte na něj aplikace MEAP. Bližší informace o aplikacích MEAP viz "Software."
Pomocí MEAP můžete spravovat/omezovat uživatele stroje prostřednictvím přihlašovací služby. K dispozici jsou dva následující typy přihlašovací služby:
Výchozí ověření přístupových práv
Je-li na Zap. nastavena položka [Správa ID oddělení] v [Nastavení správy] (Nastavení/Uložení) stroje, pro každé oddělení lze uložit sedmimístné ID oddělení a PIN, a stroj tak budou moci používat pouze uživatelé, kteří zadají správná čísla. (Viz část "Správa ID oddělení.")
SSO-H (Single Sign-On H)
SSO-H je přihlašovací služba, kterou lze použít v síti s prostředím Active Directory na serveru LDAP nebo na stroji. Obsahuje následující systémy ověření uživatele. Další informace viz v části "SSO-H (Single Sign-On H)."
Ověření práv k serveru
Ověření práv k místnímu zařízení
Ověření práv k serveru + Ověření práv k místnímu zařízení

Instalace systémových volitelných doplňků / aplikací MEAP

Postup instalace systémových doplňků/aplikací MEAP do stroje se liší podle faktoru, zda instalaci provádíte na stroji připojeném k externí síti, nebo stroji, který k síti není připojen. Chcete-li vybrat příslušnou metodu, postupujte následovně:
Chcete-li provést instalaci na stroji, který je připojen k externí síti:
Spusťte ze stroje doručovací server a nainstalujte systémový doplněk/aplikaci MEAP.
Chcete-li provést instalaci na stroji, který není připojen k externí síti:
Pomocí licenčního souboru/klíče ze systému správy licencí nainstalujte systémový doplněk/aplikaci MEAP.

POZNÁMKA
V závislosti na systémovém doplňku/aplikaci MEAP může být vyžadována registrace licence.
Pomocí SMS (Service Management Service) proveďte následující operace správy pro aplikace MEAP (Viz část "MEAP."):
Zkontrolujte aplikace MEAP nainstalované na tomto stroji.
Ověřte, kolik volného místa na pevném disku potřebujete pro aplikace MEAP.
Přidejte licence pro již dříve instalované aplikace MEAP.
Instrukce týkající se instalace a odinstalace aplikací MEAP viz "Installing Applications" a "Uninstalling Applications."
Výchozí ověření je vybráno jako výchozí přihlašovací služba. Instrukce týkající se výběru a nastavení přihlašovací služby viz "Login Service Selection."
V závislosti na nainstalovaném volitelném systémovém doplňku/MEAP aplikaci si můžete na následující URL adrese stáhnout příručky a software související s volitelným systémovým doplňkem/MEAP aplikací.
http://canon.com/fau/downloads
Při stahování příruček a souvisejícího softwaru pro systémové doplňky/aplikace MEAP si připravte přístupové certifikát s přístupovým číslem licence, který byl součástí dodávky.
Pokud se nenabízí žádná příručka ke stažení, najděte si popis funkce v této příručce.
Informace o požadavcích na systém pro vzdálené uživatelské rozhraní a přípravných krocích pro spuštění vzdáleného uživatelského rozhraní viz v části "System Requirements" a "Before You Start the Remote UI."
Funkci Uložit/Aktualizovat software nemůže používat několik uživatelů současně.
Jsou-li do SMS přihlášeni jiní uživatelé (Service Management Service), funkci Uložit/Aktualizovat software nelze používat ze vzdáleného UR.
Pokud provedete jednu z následujících operací, pak nelze ze vzdáleného UR po určitou dobu využívat funkci Uložit/Aktualizovat software:
Jestliže při nastavené vzdálené přihlašovací službě pro SMS ukončíte webový prohlížeč jinak než stisknutím tlačítek [Portal] nebo [Log Out]
Jestliže při nenastavené vzdálené přihlašovací službě pro SMS ukončíte webový prohlížeč jinak než stisknutím tlačítka [Portal].
Jestliže webový prohlížeč zavřete jinak než stisknutím tlačítka [Log Out from SMS], [To Remote UI] nebo [Log Out] pro SMS.
18JF-01Y