Oboustranné kopírování

Tento režim umožňuje zhotovovat oboustranné kopie z jednostranných nebo oboustranných originálů nebo zhotovovat jednostranné kopie z oboustranných originálů.
DŮLEŽITÉ
Při použití režimu [1str.2str.] nebo [2str.1str.] dbejte na správné uložení originálů. Originály s horizontální orientací (na šířku), např. A4R a A5R, uložte horizontálně. Pokud tyto originály uložíte vertikálně, zadní strana kopie se vytiskne vzhůru nohama.
Pro režim [Kniha2str.] lze použít pouze papír velikosti A4.
Při použití režimu [Kniha2str.] ukládejte originály na kopírovací desku. Režim [Kniha2str.] nelze použít, uložíte-li originál do podavače.
POZNÁMKA
Při kopírování v režimu [2stranný] dbejte na správné zarovnání originálu. Horní okraj originálu zarovnejte se zadním okrajem kopírovací desky (podle šipky v levém horním rohu) nebo se zadním okrajem podavače.
Při použití režimu [2str.1str.] ukládejte originály do podavače.

1.
Stiskněte → [Kopie].
2.
Stiskněte [Volby] → [2stranný].
POZNÁMKA
Je-li volba [Automatické třídění] nastavena na Zap, po uložení originálů do podavače se automaticky nastaví režim Třídit nebo Přesah Třídit. (Viz část "Zapnutí automatického třídění.")
Chcete-li v režimu [Kniha2str.] zhotovovat kopie se správným pořadím stránek, začněte kopírovat od první otevřené stránky knihy nebo vázaného originálu.
3.
Vyberte typ 2stranného kopírování.
1stranný na 2stranný:
2stranný na 2stranný:
2stranný na 1stranný:
Kniha na 2stranný:
1stranný na 2stranný:
Tento režim umožňuje zhotovovat oboustranné kopie z jednostranných originálů.
Stiskněte [1str.2str.].
Chcete-li nastavit orientaci pro oboustranné kopie, stiskněte [Nastavit detaily] → vyberte typ oboustranné orientace → stiskněte [OK].
[Typ Kniha]:
Zadní strana kopie má shodnou výškovou orientaci s přední stranou.
[Typ Kalendář]:
Zadní strana kopie má opačnou výškovou orientaci než přední strana.
2stranný na 2stranný:
Tento režim umožňuje zhotovovat oboustranné kopie z oboustranných originálů. Uložíte-li oboustranný originál do podavače, stroj provede automatické naskenování obou stran. V tomto režimu se obě strany originálu uloženého do podavače kopírují na jednu stranu listu papíru.
Stiskněte [2str.2str.].
Chcete-li nastavit orientaci oboustranných kopií, stiskněte [Nastavit detaily] → vyberte typ originálu a typ kopie → stiskněte [OK].
Originál
[Typ Kniha]:
Zadní strana originálu má shodnou výškovou orientaci s přední stranou.
[Typ Kalendář]:
Zadní strana originálu má obrácenou výškovou orientaci v porovnání s přední stranou.
Kopie
[Typ Kniha]:
Zadní strana kopie má shodnou výškovou orientaci s přední stranou.
[Typ Kalendář]:
Zadní strana kopie má opačnou výškovou orientaci než přední strana.
2stranný na 1stranný:
Tento režim dovoluje kopírovat obě strany originálu uloženého v podavači na samostatné listy.
Stiskněte [2str.1str.].
Chcete-li nastavit orientaci pro jednostranné kopie, stiskněte [Nastavit detaily] → vyberte typ oboustranné orientace → stiskněte [OK].
[Typ Kniha]:
Zadní strana originálu má shodnou výškovou orientaci s přední stranou.
[Typ Kalendář]:
Zadní strana originálu má obrácenou výškovou orientaci v porovnání s přední stranou.
Kniha na 2stranný:
Při použití tohoto režimu stroj zhotovuje oboustranné kopie z protilehlých stran rozevřeného originálu. Kopírovat rovněž můžete přední a zadní stranu vázaných originálů, jako jsou knihy a časopisy.
Levá/Pravá 2stranně
V tomto režimu se vytvářejí oboustranné kopie z rozevřených stránek (ze dvou stránek vedle sebe).
Přední/Zadní 2stranně
Toto nastavení zhotovuje oboustranné kopie z přední a zadní strany listu.
Stiskněte [Kniha2str.].
Chcete-li nastavit orientaci a typ oboustranných originálů, stiskněte [Nastavit detaily] → vyberte typ oboustranné orientace → stiskněte [OK].
Způsob kopírování
[Levá/Pravá2stranně]:
Protilehlé stránky rozevřené knihy nebo vázaného originálu se zkopírují na přední a zadní stranu listu papíru.
[Přední/Zadní 2stranně]:
Přední a zadní strana levé stránky nebo pravé stránky se zkopírují na obě strany listu papíru.
Chcete-li zhotovovat kopie se správným pořadím stránek, začněte kopírovat od první otevřené stránky knihy nebo vázaného originálu.
Uložte originál lícem dolů a nezapomeňte přiložit jeho horní okraj k zadnímu okraji kopírovací desky (podle šipky v horním levém rohu).
Originál se ukládá lícem dolů na kopírovací desku.
[Kniha zprava doleva]
[Kniha zleva doprava]
Originál se kopíruje zprava doleva.
Originál se kopíruje zleva doprava.
POZNÁMKA
Informace o volitelných produktech nezbytných pro použití funkce [2str.  1str.] viz v části "Volitelné produkty vyžadované pro jednotlivé funkce."
4.
Stiskněte [OK] → [Zavřít].
5.
Stiskněte .
Po naskenování poslední dávky originálů stiskněte [Spustit kopírování].
POZNÁMKA
Chcete-li okopírovat další dvě rozevřené stránky v režimu [Kniha2str.], otočte stránku originálu → originál uložte na kopírovací desku → stiskněte .

DŮLEŽITÉ
Může se stát, že nebudete moci v tomto režimu kopírovat; závisí to na kvalitě papíru.
POZNÁMKA
Papír použitý pro oboustranný tisk musí vyhovovat těmto parametrům:
Velikost papíru: 330 mm x 483 mm, 305 mm x 457 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3), A3, A4, A4R, A5R a vlastní velikost (100 mm x 148 mm až 330,2 mm x 487,7 mm) kromě transparentních listů, čirého filmu, štítků, tabelačního papíru nebo obálek
Hmotnost papíru: 52 až 300 g/m2
Používáte-li režim [1str.2str.] a počet originálů je lichý, zadní strana poslední kopie zůstane prázdná. (Počitadlo stroje nezapočítává prázdnou stránku do počtu zhotovených kopií.)
Používáte-li režim [1str.2str.] s režimem [Různě velké originály], kopie se vytisknou jako jednostranné kopie na papír odpovídajících velikostí. Chcete-li zhotovovat oboustranné kopie z různě velkých originálů, musíte nejprve vybrat velikost papíru.
Při ukládání originálů na kopírovací desku pro kopírování v režimu [2str.2str.] skenujte jednotlivé strany originálů podle pokynů zobrazených na obrazovce.
Chcete-li uložit oboustranný originál na kopírovací desku pro kopírování v režimu [2str.1str.], zadejte [Tvorba úlohy]. (Viz „Tvorba úlohy“.)
Vyberete-li režim Přední/Zadní 2stranný při kopírování v režimu [Kniha2str.], přední strana prvního oboustranně potištěného listu a zadní strana posledního oboustranně potištěného listu zůstane prázdná. (Počitadlo stroje nezapočítává prázdnou stránku do počtu zhotovených kopií.)
Používáte-li papír s gramáží nižší než 60 g/m2 pro oboustranný tisk, když je ke stroji připojen finišer, může se stát, že vystupující papír nebude zarovnaný.
18JF-0WS