Lepená vazba

Tento režim umožňuje kopírování jednostranných nebo oboustranných originálů, z jejichž kopií pak slepením zhotoví brožuru.
Informace o volitelných produktech nezbytných pro použití této funkce viz v části "Volitelné produkty vyžadované pro jednotlivé funkce."
V režimu Lepená vazba doporučujeme používat pro hlavní dokument a listy přebalu papír následující velikosti.
Vel. kompletace
Velikost hlavního dokumentu
Velikost listu přebalu
COM
(178 mm x 229 mm)
LTR
(216 mm x 279 mm)
11" x 17"
(279 mm x 432 mm)
B5
(182 mm x 257 mm)
A4
(210 mm x 297 mm)
A3
(297 mm x 420 mm)
A4
(210 mm x 297 mm)
226 mm x 310 mm
SRA3
(320 mm x 450 mm)
LTR
(216 mm x 279 mm)
9" x 12"
(229 mm x 305 mm)
13" x 19"
(330 mm x 482 mm)
V následující tabulce jsou uvedeny velikosti při kompletaci podle nastavení ořezu.
Nastavení ořezu
X (Horizontální))
Y (Vertikální)
Neořezávat
182,0 mm až 216,0 mm
257,0 mm až 297,0 mm
Zadat velikostí kompletace
Vertikální
ořez
138,0 mm až 216,0 mm
257,0 mm až 297,0 mm
3 způsoby ořezu
138,0 mm až 216,0 mm
203,0 mm až 297,0 mm
Zadat šířkou ořezu
Vertikální
ořez
6,5 mm až 49,5 mm
-
3 způsoby ořezu
6,5 mm až 49,5 mm
6,5 mm až 39,5 mm
Počet listů, které lze svázat, závisí na typu papíru použitého pro hlavní dokument. Použijete-li jiný počet listů, úloha se zruší. Počty se mohou lišit v závislosti na použitém typu papíru.
Papír
Maximální počet
listů
Minimální počet
listů
52 g/m2 až 63 g/m2
200
30
64 g/m2 až 79 g/m2
200
10
80 g/m2 až 105 g/m2
150
10
106 g/m2 až 163 g/m2
10 (jako vložené listy)
Hmotnost papíru, kterou lze použít pro list přebalu, se liší v závislosti na zdroji papíru. Použijte papír uvedený v tabulce níže.
Zdroj papíru
Hmotnost papíru
Hlavní jednotka
90 g/m2 až 300 g/m2
Jednotka vkládání dokumentů N1
90 g/m2 až 300 g/m2
V tabulce níže jsou uvedeny vlastní velikosti papíru, které můžete zadat pro hlavní dokument a přebal. Zadáte-li hodnotu mimo rozsah nastavení, objeví se na obrazovce hlášení požadující zadání odpovídající hodnoty.
Hlavní dokument
Nastavení ořezu
X (Horizontální))
Y (Vertikální)
Neořezávat
Šířka velikosti pro kompletaci
(182,0 mm až 216,0 mm)
Šířka velikosti pro kompletaci
(257,0 mm až 297,0 mm)
Zadat velikostí kompletace
Vertikální
ořez
Šířka velikosti
pro kompletaci + 6,5 mm až
49,5 mm
(182,0 mm až 228,6 mm)
Šířka velikosti pro kompletaci
(257,0 mm až 297,0 mm)
Zadat šířkou ořezu
Zadat velikostí kompletace
3 způsoby
ořezu
Šířka velikosti
pro kompletaci
+ 6,5 mm až 49,5 mm
(182,0 mm až 228,6 mm)
Šířka velikosti
pro kompletaci + 13,0 mm až
79,0 mm
(257,0 mm až 320,0 mm)
Zadat šířkou ořezu
List přebalu
Nastavení ořezu
X (Horizontální))
Y (Vertikální)
Neořezávat
364,0 až dvojnásobek velikosti
hlavního dokumentu +
30,5 mm
(364,0 mm až 462,5 mm)
Šířka velikosti pro kompletaci
(257,0 mm až 297,0 mm)
Zadat podle velikosti
kompletace
Vertikální
ořez
364,0 až dvojnásobek velikosti
hlavního dokumentu +
30,5 mm
(364,0 mm až 487,7 mm)
Šířka velikosti pro kompletaci
(257,0 mm až 297,0 mm)
Zadat šířkou ořezu
Zadat podle velikosti
kompletace
3 způsoby
ořezu
364,0 až dvojnásobek velikosti
hlavního dokumentu +
30,5 mm
(364,0 mm až 487,7 mm)
Šířka velikosti pro kompletaci
+ 13,0 mm až 79,0 mm
(257,0 mm až 330,2 mm)
Zadat šířkou ořezu
DŮLEŽITÉ
Režim Lepená vazba lze nastavit, pouze je-li ke stroji připojená Jednotka pro lepenou vazbu E1.
Je-li brožura kompletovaná lepenou vazbou silnější než 25 mm, může dojít k zachycení papíru.
Dbejte na to, abyste správně nastavili typ papíru. Při kopírování na speciální typy papíru, jako je silný papír, dbejte na to, abyste nastavili správný typ papíru, a to zvláště právě v případě, kdy používáte silný papír. Nesprávné nastavení typu papíru by mohlo nepříznivě ovlivnit kvalitu obrazu. Navíc by se mohla ušpinit fixační jednotka, což by vyžadovalo servisní opravu, nebo by mohlo dojít k zachycení papíru.
Než začnete provádět lepenou vazbu, doporučujeme zkontrolovat zvlnění používaného typu papíru. Hlavní dokument i přebal je třeba vytisknout s výstupem do finišeru nebo stohovací jednotky a ověřit, že zvlnění je v povoleném rozsahu.
*1 Výška zvlnění: Méně než +3 mm
*2 Výška zvlnění: Méně než -3 mm
*3 Délka zvlnění: Více než 15 mm
Použijete-li typ papíru, který je náchylný ke zvlnění většímu, než je udaná hodnota pro lepenou vazbu, může dojít k následujícím potížím:
Velikost pro kompletaci výstupu se může lišit od zadané velikosti.
Dojde k zachycení papíru.
Dojde k chybě.
POZNÁMKA
Ukládací limit volitelné Jednotka pro lepenou vazbu E1 je 1000 listů nebo výška sady papíru 127 mm. Pokud uložená sada papíru překročí ukládací limit, kopírování se dočasně zastaví. Po odebrání výtisků ze stohovací jednotky se kopírování opět spustí.
Lepení lze zahájit asi 440 sekund po zapnutí vnitřní zahřívací jednotky volitelné Jednotka pro lepenou vazbu E1.

1.
Stiskněte  → [Kopie].
2.
Stiskněte [Volby] → [Lepená vazba].
3.
Vyberte papír připravený k tisku listů přebalu a hlavního dokumentu.
Stiskněte [Změnit] pro <Vybrat papír> → vyberte papír, který chcete použít → stiskněte [OK].
DŮLEŽITÉ
Používáte-li pro hlavní dokument papír gramáže 80 g/m2 až 105 g/m2 a výstup obsahuje více než 150 listů, může se stát, že se brožura nezhotoví z důvodu nadměrné tloušťky. V tom případě může dojít k zachycení papíru. Snižte počet listů v hlavním dokumentu.
Dbejte na to, abyste správně nastavili typ papíru. Když není typ papíru správně nastaven, může dojít ke zrušení úlohy.
Dbejte na to, abyste správně nastavili velikost při kompletaci. Pokud pro velikost přebalu dojde k jednomu z následujících případů, může dojít k zachycení papíru.
Oříznutý: Šířka oříznutí přední strany přebalu je větší než 50 mm.
Neoříznutý: Délka velikosti při kompletaci přesáhne šířku stohovací jednotky (přibližně 297 mm) nebo hloubka velikosti při kompletaci přesáhne výšku stohovací jednotky (přibližně 221 mm).
4.
Nastavte velikost pro kompletaci.
Nechcete-li provést oříznutí okraje brožury, vyberte [Neořezávat].
Chcete-li oříznout okraj brožury s pomocí zadání velikosti pro kompletaci, stiskněte [Zadat velikostí kompletace] → vyberte [Vertikální ořez] nebo [3 způsoby ořezu], poté zadejte požadovanou velikost pro kompletaci → stiskněte [OK].
Chcete-li oříznout okraj brožury s pomocí zadání šířky oříznutí, stiskněte [Zadat šířkou ořezu] → vyberte [Vertikální ořez] nebo [3 způsoby ořezu], poté zadejte požadovanou šířku oříznutí → stiskněte [OK].
POZNÁMKA
Chcete-li uložit a upravit nastavenou velikost pro kompletaci, stiskněte [Ulož].
5.
Zadejte nastavení kopírování pro lepenou vazbu.
Přidání předsádek:
Vkládání listů:
Výběr typu kompletace:
Přidání předsádek:
Stiskněte [Přidat předsád.].
Vyberte nastavení kopírování v [Přední předsádka] a [Zadní předsádka] → stiskněte [OK].
Stiskněte [Ponechat prázdné], nechcete-li na předsádku kopírovat.
Chcete-li papír pro předsádku podávat z Jednotka vkládání dokumentů N1, vyberte [Ponechat prázdné].
Chcete-li nastavit papír pro předsádku, stiskněte [Změnit] pro <Vybrat papír> → vyberte zdroj papíru → stiskněte [OK].
Chcete-li vybrat Vložený podavač B1, když je pro aktuálně zpracovávanou nebo rezervovanou úlohu již vybrána velikost/typ papíru, stiskněte [Změnit papír víceúč. přihr.].
DŮLEŽITÉ
Papír vybraný pro předsádku se musí svou velikostí shodovat s papírem určeným pro hlavní dokument.
Chcete-li pro předsádku použít předtištěný papír a ukládáte ho do jednotky vkládání dokumentů, musíte ho uložit lícem nahoru.
Při použití doplňku Finišer brožur W1 PRO použijte papír uvedený níže.
Hlavní dokument: 52 až 300 g/m2
Předsádka: Papír s tloušťkou větší, než má papír pro hlavní dokument, a papír s gramáží 64 až 300 g/m2
Vkládání listů:
Stiskněte [Vložit listy].
Vyberte typ vkládaných listů → stiskněte [Přidat].
Zadejte podrobná nastavení pro vkládané listy → stiskněte [OK].
Chcete-li vybrat papír pro vkládané listy, stiskněte [Změnit] pro <Vybrat papír> → vyberte zdroj papíru → stiskněte [OK].
Pokud jste vybrali [Změnit papír víceúč. přihr.], zvolte typ a velikost papíru.
DŮLEŽITÉ
Pokud pro přední předsádku, zadní předsádku nebo vkládané listy nastavíte jinou velikost papíru, velikosti papíru pro ostatní funkce se automaticky změní na novou velikost papíru. Po změně zdroje papíru pro určitou funkci na zdroj se stejnou velikostí papíru se však nezmění nastavení pro ostatní funkce.
Před podáváním papíru z Jednotka vkládání dokumentů N1 uložte papír do Jednotka vkládání dokumentů N1 a zadejte velikost papíru.
Chcete-li podávat papír z Jednotka vkládání dokumentů N1, vyberte [Ukladač listů 1] nebo [Ukladač listů 2]. Jestliže se papír pro aktuálně zpracovávanou úlohu podává z Jednotka vkládání dokumentů N1, stisknutím [Změna/Vložit pap. 1] nebo [Změna/Vložit pap. 2] vyberte papír pro vkládané listy.
POZNÁMKA
Vložit lze maximálně 100 vkládaných listů.
Stiskněte [OK].
Výběr typu kompletace:
Stiskněte [Typ otevírání] → vyberte typ kompletace → stiskněte [OK].
[Levé otevírání]:
Stroj vytvoří brožuru, která se otvírá zprava doleva.
[Pravé otevírání]:
Stroj vytvoří brožuru, která se otvírá zleva doprava.
DŮLEŽITÉ
Chcete-li papír pro přebal uložit do volitelného Vložený podavač B1, uložte papír následovně:
Chcete-li kopírovat na list přebalu, uložte papír dolů stranou, na kterou chcete kopírovat, a to bez ohledu na to, zda se má brožura otvírat zprava doleva nebo zleva doprava.
Nechcete-li kopírovat na list přebalu a vyberete následující formát:
[Levé otevírání]:
Přiložte horní okraj papíru k zadnímu okraji Vložený podavač B1; uložte papír nahoru stranou, na kterou chcete kopírovat.
   
[Pravé otevírání]:
Přiložte horní okraj papíru k přednímu okraji Vložený podavač B1; uložte papír nahoru stranou, na kterou chcete kopírovat.
Chcete-li papír pro přebal uložit do volitelné Jednotka vkládání dokumentů N1, uložte papír tak, jak je znázorněno na obrázku níže:
Brožury, které se otvírají zprava doleva.
Brožury, které se otvírají zleva doprava.
* Směr podávání papíru do Vkladače listů
Instrukce k vkládání papíru do Jednotka vkládání dokumentů N1 viz v části "Loading Paper into the Document Insertion Unit-N1 (Optional)."
6.
Stiskněte [Nastavit] → vyberte položku, kterou chcete nastavit.
Nechcete-li zadat podrobná nastavení, přejděte ke kroku 7.
Nastavení polohy obrazu hlavního dokumentu:
Nastavení úhlu ořezu:
Nastavení polohy obrazu listu přebalu:
Nastavení polohy ořezu:
Mírná úprava velikosti pro kompletaci:
Nastavení polohy obrazu hlavního dokumentu:
Stiskněte [Poloha obr. obsahu].
S pomocí [-] nebo [+] vertikálně posuňte obraz hlavního dokumentu → [OK ].
POZNÁMKA
Zadáte-li jinou hodnotu než 0, můžete stisknutím [±] přepínat mezi kladnou a zápornou hodnotou nastavení.
Příklad:
(+)1,0 → [±] → -1,0
-5,0 → [±] → (+)5,0
Stiskněte [Zavřít].
Nastavení úhlu ořezu:
Stiskněte [Úhel ořezu].
Stisknutím [-] nebo [+] nastavte úhel ořezu → [OK].
POZNÁMKA
Zadáte-li jinou hodnotu než 0, můžete stisknutím [±] přepínat mezi kladnou a zápornou hodnotou nastavení.
Příklad:
(+)1,0 → [±] → -1,0
-5,0 → [±] → (+)5,0
Stiskněte [Zavřít].
Nastavení polohy obrazu listu přebalu:
Stiskněte [Poloha obr. přebalu].
S pomocí [-] nebo [+] posuňte obraz na přebalu → [OK].
POZNÁMKA
Zadáte-li jinou hodnotu než 0, můžete stisknutím [±] přepínat mezi kladnou a zápornou hodnotou nastavení.
Příklad:
(+)1,0 → [±] → -1,0
-5,0 → [±] → (+)5,0
Stiskněte [Zavřít].
Nastavení polohy ořezu:
Stiskněte [Poloha ořezu].
Stisknutím [-] nebo [+] posuňte polohu ořezu → [OK].
POZNÁMKA
Zadáte-li jinou hodnotu než 0, můžete stisknutím [±] přepínat mezi kladnou a zápornou hodnotou nastavení.
Příklad:
(+)1,0 → [±] → -1,0
-5,0 → [±] → (+)5,0
Pokud je ořez nastaven na 6 mm až 50 mm, lze použít všechna nastavení.
Stiskněte [Zavřít].
Mírná úprava velikosti pro kompletaci:
Stiskněte [Jemné nast. vel. kompletace].
S pomocí [-] nebo [+] zmenšete rozdíl mezi velikostí pro kompletaci a polohou ořezu, kterou stroj provádí → [OK].
POZNÁMKA
Zadáte-li jinou hodnotu než 0, můžete stisknutím [±] přepínat mezi kladnou a zápornou hodnotou nastavení.
Příklad:
(+)0,1 → [±] → -0,1
-0,5 → [±] → (+)0,5
Stiskněte [Zavřít].
7.
Stiskněte [Další].
8.
Zadejte nastavení skenování pro přebal a hlavní dokument → stiskněte [Další].
Stiskněte [Vel. skenování].
Je-li šířka originálu v rozsahu od 457,3 mm do 487,7 mm, stiskněte [Dlouhý originál].
Při kopírování oboustranného originálu stiskněte [2stranný originál] → vyberte typ oboustranného originálu → stiskněte [OK].
Podrobnosti k jednotlivým položkám jsou uvedeny níže.
[Typ Kniha]:
Zadní strana originálu má shodnou výškovou orientaci s přední stranou.
[Typ Kalendář]:
Zadní strana originálu má obrácenou výškovou orientaci v porovnání s přední stranou.
POZNÁMKA
Podává-li se papír pro přebal z Jednotka vkládání dokumentů N1, nelze zadat nastavení skenování pro přebal.
9.
Vyberte strany dokumentu, na které má stroj kopírovat → stiskněte [OK].
Vyberte [Tisk] nebo [Ponechat prázdné] pro přední přebal.
Vyberte [Tisk na přední stranu] nebo [Tisk na obě strany] pro hlavní dokument.
POZNÁMKA
Na papír přebalu podávaný z volitelné Jednotka vkládání dokumentů N1 nelze tisknout.
10.
Stiskněte [Zavřít].
18JF-0WX