Ukládání faxových čísel

1.
Stiskněte  → [Fax] → [Adresář].
2.
Stiskněte [Uložit/Editovat].
3.
Stiskněte [Uložit nové místo určení].
4.
Vyberte [Fax].
5.
Stiskněte [Název].
6.
Zadejte jméno pro faxové číslo (příjemce) → stiskněte [OK].
POZNÁMKA
Stisknete-li tlačítka jako [ABC], [DEF] a [GHI] na obrazovce adresáře, použije se prvně zadaný znak jména k vyhledávání v seznamu míst určení. Stisknete-li tlačítko [Hledat podle jména] na obrazovce adresáře, zobrazí se obrazovka pro zpřesnění vyhledávání v adresáři.
7.
Stiskněte rozevírací seznam → vyberte seznam adres ze Seznamu adres 1 až 10.
Seznamy adres představují jednoduchý způsob třídění míst určení.
8.
Zadejte faxové číslo příjemce pomocí (číselných tlačítek), a .
Instrukce týkající se provedení této operace z obrazovky faxování viz "Obrazovka základních funkcí faxování."
DŮLEŽITÉ
Prodlevu nebo mezeru nelze vložit na začátek čísla.
POZNÁMKA
Zadáte-li prodlevu na konec čísla, bude vždy dlouhá 10 sekund.
Po stisknutí [Nastavit detaily] můžete provést nastavení podadresy, hesla a položek VYS. s ECM, Rychlost odesílání a Dálková. Je-li na stroji nastaveno k použití více linek, můžete si pro odesílání zvolit linku.
Stiskněte [Nastavit detaily].
Zadejte [Podadresa] a [Heslo] → zadejte jednotlivá nastavení.
[Podadresa]/[Heslo]:
Stiskněte [Podadresa]/[Heslo] → zadejte podadresu/heslo pomocí (číselných tlačítek), a .
Stiskněte [Potvrdit] → znovu zadejte stejné heslo příjemce pro potvrzení → stiskněte [OK].
Pokud příjemce nenastavil pro cílovou podadresu heslo, není třeba heslo zadávat.
Stisknutím [Mezera] vložíte mezeru.
Stisknutím [Mazání zpět] smažete poslední zadanou číslici.
<Rychlost odesílání>:
Stiskněte rozevírací seznam <Rychlost odesílání> → vyberte nastavení pro <Rychlost odesílání>.
Je-li vysílání dokumentu hned od počátku pomalé, může to znamenat, že telefonní linky ve vaší oblasti jsou ve špatném stavu. Zvolte nižší rychlost. Můžete vybírat z voleb [33 600 bps], [14 400 bps], [9600 bps] a [4800 bps].
<Vybrat linku>:
Stiskněte rozevírací seznam <Vybrat linku> → vyberte linku.
Informace o výběru linky, kterou chcete použít, viz "Výběr telefonní linky při odesílání faxu.".
<Dálková>:
Stiskněte rozevírací seznam <Dálková> → vyberte požadované nastavení.
Vyberte [Dálková (1)], vyskytují-li se často chyby vysílání při mezinárodních spojeních (je-li číslo uloženo v adresáři). Jestliže i pak dochází k chybám, zkuste vybrat [Dálková (2)] nebo [Dálková (3)].
<VYS. s ECM>:
Stiskněte [Zap] nebo [Vyp].
DŮLEŽITÉ
Chcete-li připojit podadresu k odesílané úloze, ujistěte se, že faxový přístroj příjemce podporuje podadresy standardu ITU-T (International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector). (Viz část "Odesílání s podadresou.")
9.
Stiskněte [OK].
Pokud je pro adresář nastavena správa přístupových čísel, proveďte následující operaci.
Stiskněte [Další] → [Přístupové číslo] → [Přístupové číslo].
Zadejte přístupové číslo pomocí (číselných tlačítek) → stiskněte [Potvrdit].
Zadejte stejné přístupové číslo pro potvrzení → stiskněte [OK] → [OK].
10.
Stiskněte [Zavřít] → [OK].
18JF-100