Nastavení polohy skládání ve hřbetu

Zaznamenáte-li, že sedlové přehyby nejsou přesně ve středu papíru, můžete nastavit polohu sedlového přehybu pro vlastní typ papíru.
Tento režim je dostupný, pokud je ke stroji připojen Finišer brožur W1 PRO nebo Finišer brožur T1. (Viz "Sešívací finišer W1 PRO / Finišer brožur W1 PRO / Puncher Unit-BT1 / Děrovací jednotka BU1" a "Sešívací finišer T1 / Finišer brožur T1 / Externí děrovačka 2/4 otvory C1 / Externí děrovačka 4 otvory C1.")
DŮLEŽITÉ
Tato funkce se zobrazí, pouze je-li toto nastavení zpřístupněno místním autorizovaným zástupcem Canon. I když je tato funkce zobrazena, kromě správce systému nedovolte nikomu jinému její nastavení měnit. Další informace týkající se změny těchto nastavení vám poskytne místní autorizovaný zástupce Canon.

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru].
3.
Ze seznamu vyberte typ papíru, který chcete upravit → stiskněte [Detaily/Editovat].
4.
Stiskněte [Změnit] pro <Nast. polohu sklád. ve hřbetu>.
5.
Stisknutím [] nebo [] nastavte polohu skládání ve hřbetu → [OK].
Chcete-li polohu skladu ve hřbetu posunout doleva, jak je znázorněno níže, zadejte vyšší hodnotu.
Chcete-li polohu skladu ve hřbetu posunout doprava, jak je znázorněno níže, zadejte nižší hodnotu.
Doleva sklad posunete stisknutím
Doprava sklad posunete stisknutím
6.
Stiskněte [OK].
18JF-0JS