Hlášení správy komunikace

Hlášení správy lze tisknout automaticky nebo ručně. Hlášení správy se tiskne automaticky buď při dosažení 100 komunikačních výsledků, nebo nastane-li nastavený čas. Výpisy pro příjem a odesílání lze také vytisknout samostatně.
Hlášení správy komunikace můžete také vytisknout ručně z obrazovky Monitor stavu / Zrušit. (Viz část "Ruční tisk hlášení správy komunikace.")
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Odeslat] → [Běžná nastavení].
3.
Stiskněte [Hlášení správy komunikace].
4.
Zadejte jednotlivá nastavení → stiskněte [OK].
<Automatický tisk (100 vysílání)>:
Vyberte [Zap], chcete-li, aby se hlášení správy tisklo automaticky, když počet vysílání při odesílání a příjmu dosáhne počtu 100.
<Zadat čas tisku>:
Chcete-li, aby se výpis tiskl v zadaný čas, stiskněte [Zap] → zadejte čas pomocí - (číselných tlačítek).
Čas se zobrazí ve 24hodinovém formátu. Zadejte čas jako čtyřmístné číslo včetně nul.
Příklady:
7:05 → 0705
11:18 → 2318
Uděláte-li při zadávání času chybu, zadejte jiné čtyřmístné číslo.
Přesáhne-li počet vysílání při odesílání a příjmu počtu 100 před zadaným časem, vytiskne se hlášení správy komunikace pro 100 posledních vysílání.
Chcete-li výpisy pro odesílání a příjem tisknout odděleně, stiskněte [Oddělit VYS./PŘ.].

POZNÁMKA
Je-li volba [Zobrazit výpis úloh] v [Nastavení správy] (Nastavení/Uložení) nastavena na „Vyp“, [Hlášení správy komunikace] se nezobrazí.
Změníte-li [Zobrazit výpis úloh] v [Nastavení správy] (Nastavení/Uložení) z „Vyp“ na „Zap“, následující nastavení se automaticky přepnou na „Vyp“:
Automatický tisk (100 vysílání)
Zadat čas tisku
Vytisknou se výpisy e-mailových, I-faxových vysílání a vysílání na souborový server.
Je-li aktivována Souprava vzdáleného faxu, vytiskne se výsledek faxových přenosů.
Zobrazí-li se na displeji hlášení <Zkontrolujte tiskárnu. Volejte servis.>, které signalizuje, že funkce tisku není dostupná, stroj po odstranění problému vytiskne hlášení správy automaticky. Na hlášení se vytiskne posledních 100 výsledků komunikace.
Další informace o hlášení správy komunikace viz v části "HLÁŠENÍ SPRÁVY KOMUNIKACE VYS./PŘ.."
18JF-0AL