Særlige forholdsregler ved installation

Installér aldrig maskinen følgende steder

Undgå steder, hvor maskinen udsættes for ekstreme temperaturer og fugtighedsgrader, høje som lave.

Undgå f.eks. at installere maskinen i nærheden af vandhaner eller luftfugtere, kedler, køleanlæg, varmeovne eller andre varmekilder.

Undgå at installere maskinen på steder med direkte sollys.

Hvis dette ikke kan undgås, skal du beskytte maskinen med gardiner. Sørg for at gardinerne ikke blokerer maskinens ventilationsåbninger eller luftgæller eller forstyrrer strømforsyningen.

Undgå dårligt ventilerede lokaler.

Denne maskine genererer en mindre mængde ozon mv. under normalt brug. Selvom overfølsomhed over for ozon mv. kan variere, er denne mængde ikke skadelig. Ozonen mv. kan være mere mærkbar under længere brug eller et langt printjob, særligt i dårligt ventilerede rum. Det anbefales, at rummet ventileres ordentligt, således at der opretholdes et behageligt arbejdsklima i områderne omkring maskinen. Du må heller ikke installere denne maskine et sted, hvor den udleder direkte på en person.

Undgå lokaler med meget støv.

Undgå steder med ammoniakudslip.

Undgå steder med flygtige eller brændbare materialer, som f.eks. alkohol eller fortyndingsmidler.

Undgå steder med kraftige vibrationer.

Anbring f.eks. aldrig maskinen, så den står på et ustabilt eller skævt underlag, da det kan få den til at vælte.

Undgå at udsætte maskinen for hurtige temperatursvingninger.

Hvis rummet er koldt og opvarmes hurtigt, kan der dannes kondensvand inde i maskinen. Dette kan medføre, at det kopierede billedes kvalitet bliver mærkbart forringet, at der opstår problemer med scanningen af en original, eller at kopierne er blanke.

Undgå at installere maskinen i nærheden af computere eller andet elektronisk præcisionsudstyr.

Elektrisk støj og vibrationer fra maskinen under print kan påvirke følsomt udstyr.

Undgå at installere maskinen i nærheden af tv-apparater, radioer eller andet tilsvarende elektronisk udstyr.

Maskinen kan virke forstyrrende for modtagelsen af lyd- og billedsignaler. Slut maskinen til et stik, som ikke anvendes til andet udstyr, og sørg for, at der er størst mulig afstand mellem maskinen og andet elektronisk udstyr.

Fjern ikke maskinens justerbare ben.

Fjern aldrig justeringsbenene, når maskinen er blevet installeret.
Hvis du læner dig op ad maskinens forside, mens skufferne er trukket ud, kan maskinen vælte forover. Du kan forhindre dette ved at sikre dig, at justeringsbenene er på plads.

Undgå at installere maskinen i en højde på mere end ca. 3.000 meter over havet.

Maskiner med harddisk fungerer muligvis ikke korrekt, hvis de anvendes i en højde på mere end ca. 3.000 meter over havet.

Vælg et ubeskadiget lysnetstik

Denne maskine er udstyret med to strømkabler. Slut hvert af maskinens stik til en stikkontakt på 220 til 240 V AC, 13 A eller mere.

Sørg for, at strømforsyningen til maskinen er sikker, og at spændingen er stabil.

Slut ikke andet elektrisk udstyr til det samme stik, som maskinen er tilsluttet.

Undgå at sætte lysnetledningen i en stikdåse sammen med andet udstyr, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød.

Strømkablet kan blive beskadiget, når der trædes på det, hvis det fastgøres med clips, eller hvis tunge genstande anbringes på det. Fortsat brug af en beskadiget ledning kan forårsage ulykke, såsom brand eller elektrisk stød.

Strømkablet må ikke være stramt, da dette kan medføre en løs forbindelse og medføre overophedning, der kan medføre brand.

Hvis der forekommer omfattende tryk på strømkablets tilslutningsdel, kan det beskadige strømkablet, eller ledningerne inde i maskinen kan blive afbrudt. Dette kan medføre brand. Undgå følgende situationer:

Ofte tilslutning og frakobling af stømkablet.
At træde på strømkablet.
At strømkablet bøjes tæt ved tilslutningsdelen, og at der er vedvarende belastning på stikkontakten eller tilslutningsdelen.
At anvende stor kraft på strømstikket.

Flytning af maskinen

Hvis du vil flytte maskinen, skal du på forhånd kontakte din lokale Canon-forhandler - også hvis det er til et lokale på samme etage i bygningen. Forsøg aldrig at flytte maskinen selv.

Sørg for, at der er god plads omkring maskinen

Sørg også for, at der er fri adgang til maskinen fra begge sider.

Når Kopibakke-R2, Duplex Color Image Reader Unit-K1 og Opretstående betjeningspanel-G1 er monteret:
*1 Ved bagsiden af maskinen skal du sikre, at der er mindst 100 mm plads, så der er fri adgang til maskinen. Sørg for, at der mindst er 200 mm plads, hvis du installerer Stakfremfører-justeringsbakke-C2 og Bakke til langt papir-B1.
*2 Ved bagsiden af maskinen skal du sikre, at der er mindst 100 mm plads, så der er fri adgang til maskinen. Sørg for, at der er mindst 800 mm plads, hvis du installerer et af de leverings-/opsamlingssystemer (tilbehør), der er vist nedenfor, som komplet tilbehørssæt.
*3 Sørg for, at der er mindst 500 mm plads til servicearbejde. Sørg også for, at der er mindst 1000 mm plads, hvis du installerer et af de leverings/-opsamlingssystemer (tilbehør), der er vist nedenfor, som komplet tilbehørssæt.
Når Tovejs trimmer-A1, Hæftetrimmer-F1, Hæftefinisher-W1 PRO, Paper Folding Unit-J1, High Capacity Stacker-H1, Perfect Binder-E1, Multi Function Professional Puncher-A1, Dokumentisætningsenhed-N1, Duplex Color Image Reader Unit-K1, Opretstående betjeningspanel-G1 og Universalbakke papirmagasin-C1 er monteret.
*4 Ved bagsiden af maskinen skal du sikre, at der er mindst 800 mm plads, så der er fri adgang til maskinen. Sørg for, at der er mindst 100 mm plads, hvis ingen af leverings-/opsamlingssystemerne (tilbehør) på illustrationen ovenfor er
installeret.
*5 Sørg for, at der er mindst 1000 mm plads til servicearbejde. Sørg også for, at der er mindst 500 mm plads, hvis ingen af leverings-/opsamlingssystemerne (tilbehør) på illustrationen ovenfor er installeret.
18K7-002