I-Faksin vastaanottolokeron asetusten määrittäminen

Tässä jaksossa kerrotaan erilaisista asetuksista, mukaanlukien Muistin lukitus -toiminto, jotka koskevat Salaista faksilokeroa/Muistivastaanottolokeroa I-Faksilokerossa.

Aseta/Tallenna Salaiset faksilokerot

Voit asettaa ja tallentaa nimet ja PIN-koodit Salaisille faksilokeroille. Voit myös alustaa tallennetun nimen ja PIN-koodin.

Muistivastaanottolokeron PIN

Voit asettaa seitsemännumeroisen PIN-koodin Muistivastaanottolokerolle, ja siten rajoittaa sen käytön vain niille, jotka syöttävät salasanan.

I-Faksin muistin lukitus

Jos asetat [Käytä I-faksin muistinlukitusta] asentoon 'Kyllä', laite tallentaa vastaanotetut faksiasiakirjat muistiin tulostamatta niitä. Tätä kutsutaan nimellä I-Faksin muistin lukitus.
Voit myöhemmin tarkistaa Muistivastaanottolokerossa olevat asiakirjat, ja tulostaa tai lähettää ne.

Muistin lukituksen aloitusaika

Voit asettaa Muistin lukituksen käynnistymään automaattisesti määritettynä aikana.

Muistin lukituksen lopetusaika

Voit asettaa Muistin lukituksen päättymään automaattisesti määritettynä aikana.

Jaetun datan vastaanoton aikakatkaisu

Jos osiin jaetun i-faksiasiakirjan kaikkien osien vastaanottaminen kestää kauemmin kuin mitä 'Jaetun datan vast.oton aikakatkaisu' -asetuksella on määritetty, vain aikakatkaisun tapahtumishetkeen mennessä vastaanotettu data yhdistetään ja siitä muodostetaan yksi asiakirja.
Vain data, joka voidaan yhdistää täydelllisiksi sivuiksi, tulostetaan, ja muu jäljellä oleva data poistetaan tulostamatta.
1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Vastaanotto/Välitys] → [Yleiset asetukset].
3.
Paina [Aseta Faksi/I-faksilokero].
Salaisen faksilokeron asettaminen/tallentaminen:
Muistivastaanottolokeron PIN-koodin asettaminen:
Vastaanotettujen I-Faksiasiakirjojen tallentaminen muistiin:
Muistiin lukituksen aloitusajan asetukset:
Muistiin lukituksen lopetussajan asetukset:
Jaetun datan vastaanoton aikakatkaisun asetukset:
Salaisen faksilokeron asettaminen/tallentaminen:
Paina [Aseta/Tallenna salaiset faksilokerot].
Paina haluamasi Salaisen faksilokeron numeroa.
Jos syötät Salaisen faksilokeron numeron numeropainikkeilla - , muista syöttää kaksinumeroinen luku → paina [OK].
Määritä asetukset → paina [OK] → [Sulje].
[Tallenna lokeron nimi]:
Paina [Tallenna lokeron nimi] → syötä nimi → paina [OK].
[PIN]:
Paina [PIN] → syötä enintään seitsemännumeroinen PIN-koodi Salaiselle faksilokerolle numeropainikkeilla - . Paina [Vahvista] → syötä PIN uudelleen → paina [OK]. Voit jättää PIN-koodin tyhjäksi. Et voi tallentaa vain nollista koostuvaa PIN-koodia, kuten <0000000>.
[URL-läh. asetukset]:
Jos asetat laitteen lähettämään linkin sähköpostitse Salaiseen faksilokeroon, johon asiakirja on tallennettu, voit tarkistaa tai suorittaa toimenpiteitä asiakirjalle Salaisessa faksilokerossa käyttämällä laitteen etäkäyttöliittymää. Jos haluat lähettää linkin Salaiseen faksilokeroon sähköpostilla, paina [URL-läh. asetukset] → määritä vastaanottaja → paina [OK].
[Alusta]:
Alustaaksesi asetukset, valitse alustettava Salainen faksilokero → paina [Alusta] → [Kyllä].
TÄRKEÄÄ
Koska tallennettua PIN-koodia ei voi tarkistaa millään tavalla, muista kirjoittaa syöttämäsi koodi muistiin ja säilytä sitä turvallisessa paikassa.
Muistivastaanottolokeron PIN-koodin asettaminen:
Paina [Muistivastaanottolokeron PIN].
Paina [Asetus].
HUOMAUTUS
Jos et määritä tiedoston nimeä, ehdon nimen ensimmäistä 24:ää merkkiä käytetään tiedoston nimenä. Voit kuitenkin muuttaa tiedoston nimen milloin hyvänsä.
Paina [PIN] → syötä PIN.
Paina [Vahvista] → syötä sama PIN → paina [OK].
Paina [OK].
Jos et halua asettaa salasanaa Muistivastaanottolokerolle, paina [OK] syöttämättä mitään numeroa.
Et voi tallentaa vain nollista koostuvaa PIN-koodia, kuten <0000000>. Jos syötät numeron joka alkaa nollilla, kuten <02> tai <002>, nollia ei huomioida ja numero tallennetaan muodossa <0000002>, samoin kuin jos olisit syöttänyt vain <2>.
TÄRKEÄÄ
Koska tallennettua PIN-koodia ei voi tarkistaa millään tavalla, muista kirjoittaa syöttämäsi koodi muistiin ja säilytä sitä turvallisessa paikassa.
Vastaanotettujen I-Faksiasiakirjojen tallentaminen muistiin:
Paina [Käytä I-faksin muistinlukitusta].
Paina [Kyllä] → [OK].
Valitse [Ei] jos et halua käyttää I-Faksin muistin lukitusta.
TÄRKEÄÄ
Jos viesti <I-faksin muistivastaanotto on päällä.> ei ilmesty, aseta [I-faksin muistinlukitus] asentoon 'Kyllä' Muistivastaanottolokero -ikkunassa.
Muistiin lukituksen aloitusajan asetukset:
Paina [Muistinlukituksen aloitusaika].
Valitse ehdot.
Jos valitset [Päivittäin], valitse numero ([1] - [5]) → syötä aloitusaika numeropainikkeilla - → paina [OK].
Voit tallentaa viisi eri aloitusaikaa.
Aika esitetään 24-tunnin muodossa. Syötä aika neljällä numerolla mukaanlukien nollat.
Esimerkkejä:
7:05 aamup. → 0705
11:18 iltap. → 2318
Jos teet virheen kun syötät aikaa, syötä toinen nelinumeroinen luku.
Jos valitset [Valitse päivät], valitse viikonpäivä ([Su] - [La]) → valitse numero ([1] - [5]).
Syötä aloitusaika numeropainikkeilla - → paina [OK].
Voit tallentaa viisi eri alkamisaikaa kullekin viikonpäivälle.
Aika esitetään 24-tunnin muodossa. Syötä aika neljällä numerolla mukaanlukien nollat.
Esimerkkejä:
7:05 aamup. → 0705
11:18 iltap. → 2318
Jos teet virheen kun syötät aikaa, syötä toinen nelinumeroinen luku.
Jos valitset [Ei], paina [OK].
Jos valitset [Ei], Muistin lukitus ei kytkeydy päälle automaattisesti määritettynä aikana. Voit manuaalisesti kytkeä Muistin lukituksen päälle ja pois painamalla Muistivastaanottolokeron ikkunassa [Kyllä] tai [Ei] kohdassa <I-faksin muistinlukitus>.
HUOMAUTUS
Voit valita Muistin lukituksen aloitusajaksi [Päivittäin] ja Muistin lukituksen lopetusajaksi [Valitse päivät], ja päinvastoin.
Muistiin lukituksen lopetussajan asetukset:
Paina [Muistinlukituksen lopetusaika].
Valitse ehdot.
Jos valitset [Päivittäin], valitse numero ([1] - [5]) → syötä lopetusaika numeropainikkeilla - → paina [OK].
Voit määrittää enintään viisi lopetusaikaa.
Aika esitetään 24-tunnin muodossa. Syötä aika neljällä numerolla mukaanlukien nollat.
Esimerkkejä:
7:05 aamup. → 0705
11:18 iltap. → 2318
Jos teet virheen kun syötät aikaa, syötä toinen nelinumeroinen luku.
Jos valitset [Valitse päivät], valitse viikonpäivä ([Su] - [La]) → valitse numero ([1] - [5]).
Syötä lopetusaika numeropainikkeilla - → paina [OK].
Voit tallentaa viisi eri alkamisaikaa kullekin viikonpäivälle.
Aika esitetään 24-tunnin muodossa. Syötä aika neljällä numerolla mukaanlukien nollat.
Esimerkkejä:
7:05 aamup. → 0705
11:18 iltap. → 2318
Jos teet virheen kun syötät aikaa, syötä toinen nelinumeroinen luku.
Jos valitset [Ei], paina [OK].
Muistin lukitus -tila ei kytkeydy pois automaattisesti. Voit manuaalisesti kytkeä Muistin lukituksen päälle ja pois painamalla Muistivastaanottolokeron ikkunassa [Kyllä] tai [Ei] kohdassa <I-faksin muistinlukitus>.
HUOMAUTUS
Voit valita Muistin lukituksen aloitusajaksi [Päivittäin] ja Muistin lukituksen lopetusajaksi [Valitse päivät], ja päinvastoin.
Jaetun datan vastaanoton aikakatkaisun asetukset:
Paina [Jaetun datan v.oton aikakatkaisu].
Säädä aikakatkaisua painamalla [-] tai [+] → paina [OK].
HUOMAUTUS
Jos asetat Jaetun datan vast.oton aikakatkaisun ajaksi '0', aikakatkaisua ei oteta käyttöön.

TÄRKEÄÄ
Et voi tallentaa vastaanotettuja asiakirjoja muistiin seuraavissa tapauksissa. Nämä luvut voivat vaihdella kiintolevyn vapaana olevan tilan mukaan
Kun yli 1 500 asiakirjaa tai kuvaa on tallennettu kaikkiin lokeroihin.
Kun kaikkiaan noin 6 000 sivua asiakirjoja tai kuvia on tallennettu kaikkiin lokeroihin ja Pitoon.
Kun laitteessa on liian vähän muistitilaa.
Jos poistat jaetun tiedon, sitä ei voida yhdistää asiakirjaksi, vaikka jäljellä oleva tieto vastaanotettaisiinkin myöhemmin.
Jaettua tietoa ei voi tulostaa normaalisti ennen kuin se on yhdistetty.
Jos jaettu data poistetaan kun asetat välitysasetuksia tai Muistin lukitus -tilaa datalle, kaikki pakotettuun tulostukseen liittyvät prosessit peruutetaan.
HUOMAUTUS
Voit muodostaa enintään 50 Salaista faksilokeroa.
Salaisten faksilokeroiden numerot ovat 00 - 49.
Salaisen faksilokeron nimeäminen on valinnaista.
Salaisen faksilokero PIN-koodin asettaminen on valinnaista.
Voit syöttää PIN-koodiin enintään seitsemän numeroa. Jos syötät vähemmän kuin seitsemän numeroa, laite tallentaa PIN-koodin eteen nollat.
Esimerkki: Jos <321> syötetään, <0000321> tallentuu.
18F1-0EL