Είσοδος σε κατάσταση αναστολής

Η λειτουργία κατάστασης αναστολής μειώνει το ποσό ενέργειας που καταναλώνεται από τη συσκευή, απενεργοποιώντας τη ροή ισχύος προς τον πίνακα λειτουργίας. Εάν δεν πρόκειται να εκτελεστούν λειτουργίες στη συσκευή για κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα, όπως κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος, μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια, πατώντας απλώς το πλήκτρο  στον πίνακα λειτουργίας.
Κατά την κατάσταση αναστολής
Όταν η συσκευή εισέρχεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, το  ανάβει με κιτρινοπράσινο χρώμα.
Περιπτώσεις στις οποίες η συσκευή δεν εισέρχεται σε κατάσταση αναστολής
Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία
Όταν η ενδεικτική λυχνία Δεδομένων είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει
Όταν η συσκευή εκτελεί κάποια λειτουργία, όπως προσαρμογή ή καθαρισμό
Όταν παρουσιαστεί εμπλοκή χαρτιού
Όταν προβάλλεται η οθόνη του μενού
Όταν εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος στην οθόνη. (Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Ορισμένες φορές η συσκευή εισέρχεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργία όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος.)
Όταν εμφανίζεται η οθόνη SSID/κλειδιού δικτύου για απευθείας σύνδεση
Όταν εισάγονται ή εξάγονται ρυθμίσεις
Αλλαγή του χρόνου αυτόματης αναστολής λειτουργίας
Ο Χρόνος αυτόματης αναστολής λειτουργίας είναι μια λειτουργία που θέτει αυτόματα τη συσκευή σε κατάσταση αναστολής, εάν παραμείνει ανενεργή για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, συνιστάται η χρήση των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων εργοστασίου (<Ρυθμίσεις χρόνου/ενέργειας>). Εάν θέλετε να αλλάξετε το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβεί προτού η συσκευή εισέλθει αυτόματα σε κατάσταση αναστολής, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.
<Μενού>  <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις χρόνου/ενέργειας>  <Χρόνος Αυτ. Αναστ. Λειτ.>  Ορίστε το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβεί προτού η συσκευή εισέλθει αυτόματα σε κατάσταση αναστολής  <Εφαρμογή> ()  
Αλλαγή της ρύθμισης κατάστασης αναστολής σε καθορισμένη ώρα
Μπορείτε να διαμορφώσετε μια ρύθμιση ώστε η συσκευή να εισέρχεται σε κατάσταση αναστολής την προκαθορισμένη ώρα. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε μια ρύθμιση ώστε η κατάσταση αναστολής να απενεργοποιείται την προκαθορισμένη ώρα.
Μοντέλο οθόνης αφής
<Μενού> <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις χρόνου/ενέργειας> Επιλέξτε <Καθ χρόν αυτ Ανασ Λειτ> ή <Ρυθ εξόδ από κατ αναστ> Επιλέξτε <On> στη <Ρύθμιση αυτής της λειτουργίας> και εισαγάγετε την ώρα <Εφαρμογή>  
Μοντέλο ασπρόμαυρης LCD
<Μενού> <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις χρόνου/ενέργειας> Επιλέξτε <Καθ χρόνου αυτόματ Αναστολής Λειτουργίας> ή <Ρυθ εξόδ από κατ αναστ> <On> Εισαγάγετε την ώρα    
Έξοδος από την κατάσταση αναστολής
Πατήστε το ή οποιοδήποτε πλήκτρο στον πίνακα λειτουργίας για έξοδο από την κατάσταση αναμονής.
Για το μοντέλο οθόνης αφής, μπορείτε επίσης να αγγίξετε την οθόνη για να εξέλθετε από την κατάσταση αναστολής.
24YS-033