<Εξωτερική διεπαφή>

Όλες οι ρυθμίσεις σχετικά με το USB παρατίθενται μαζί με περιγραφές. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις επισημαίνονται με έναν σταυρό στίξης ().

<Ρυθμ USB>

Επιλέξτε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της χρήσης της θύρας USB ή συσκευής μνήμης USB.
<Χρήση ως Συσκευή USB>
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη θύρα USB που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή. Περιορισμός της σύνδεσης USB με υπολογιστή
<Off>
<On>
<Χρήση αποθηκευτικ μέσου USB>
Καθορίστε εάν θα χρησιμοποιείται συσκευή μνήμης USB.
<Off>
<On>
24YS-05A