Merknad

Internasjonalt ENERGY STAR-program

 
Som er en ENERGY STAR®-partner, erklærer Canon at dette produktet tilfredsstiller retningslinjene for energisparing som gjelder for ENERGY STAR-programmet.
ENERGY STAR-programmet er et internasjonalt program som fremmer energisparing gjennom bruk av datamaskiner og annet kontorutstyr.
Programmet støtter utviklingen og utbredelsen av produkter med funksjoner som effektivt reduserer energiforbruket. Dette er et åpent system hvor bedriftseiere kan delta frivillig.
Aktuelle produkter er kontorutstyr, for eksempel datamaskiner, skjermer, skrivere, faksmaskiner og kopimaskiner. Standardene og logoene er like for landene som deltar.

IPv6 Ready Logo

 
Protokollstakken inkludert i denne maskinen har oppnådd IPv6 Ready Logo Phase-2 etablert av IPv6 Forum.

Produktinformasjon påkrevd av KOMMISJONSFORSKRIFT (EU) nr. 801/2013, tilleggsforskrift (EC) nr. 1275/2008

Produktets strømforbruk koblet til nettverk i standbymodus hvis kablede nettverksporter er koblet til, og hvis alle trådløse nettverksporter er aktivert (hvis de er tilgjengelige samtidig).
Modellnavn
Produktets strømforbruk koblet til nettverk i standbymodus
LBP654Cx / LBP653Cdw
1,2 w
LBP613Cdw
1,4 w
Verdien(e) ovenfor er de faktiske verdiene for én maskin valgt tilfeldig, og de kan derfor variere fra verdiene til maskinen som er i bruk. Valgfrie nettverksporter er ikke koblet til og/eller aktivert i målingen.

WEEE og batteridirektiver

Gjelder kun den europeiske union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)
Disse symbolene indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, i henhold til WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EF) og/eller nasjonal lov som har implementert disse direktivene.
Hvis et kjemisk symbol vises under symbolet vist ovenfor, i samsvar med batteridirektivet, indikerer dette at et tungmetall (Hg = kvikksølv, Cd = kadmium, Pb = bly) finnes i batteriet eller akkumulatoren i en konsentrasjon over en gjeldende øvre grense som er spesifisert i batteridirektivet.
Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt, det vil si på en autorisert en-til-en-basis når en kjøper et nytt lignende produkt, eller til et autorisert innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE‑utstyr) og batterier og akkumulatorer. Feil håndtering av denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte brukes i EE‑utstyr. Din innsats for korrekt avhending av produktet vil bidra til effektiv bruk av naturressurser.
Du kan få mer informasjon om resirkulering av dette produktet ved å kontakte lokale myndigheter, avfallsadministrasjonen, et godkjent program eller husholdningens renovasjonsselskap, eller gå til www.canon-europe.com/weee, eller www.canon-europe.com/battery.

Environmental Information

Reducing your environmental impact while saving money
Power Consumption and Activation Time
The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode.
The devices consume less power (Watt) in these modes.
If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all.
Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.
Energy Star®
The Energy Star® programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient models, which help to minimise environmental impact.
Products which meet the stringent requirements of the Energy Star® programme for both environmental benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star® logo accordingly.
Paper types
This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media down to a weight of 64g/m².
Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.
Duplex printing (Standard duplex printing products only)
Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use of valuable resources by reducing your paper consumption.
The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly recommends that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the environmental impact of your work with this product at all times.

Ansvarsfraskrivelse

Det tas forbehold om at informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.
CANON INC. GIR INGEN GARANTIER AV NOE SLAG I DENNE HÅNDBOKEN, VERKEN EKSPLISITT ELLER IMPLISITT, UNNTATT DET SOM ER UTTRYKKELIG ANGITT I DENNE HÅNDBOKEN, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER GARANTIER MOT KRENKELSE. CANON INC. ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER TAP ELLER UTGIFTER SOM ER ET RESULTAT AV BRUKEN AV DENNE HÅNDBOKEN.

Varemerker

Adobe, Acrobat og Reader er registrerte varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X og Safari er varemerker for Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Word og Excel er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
iOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land, og brukes med lisens.
Google Cloud Print, Google Chrome og Android er enten registrerte varemerker eller varemerker for Google Inc.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc. UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
Adobe, PostScript og PostScript-logoen er enten registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.
Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
PDF-logoen er enten et registrert varemerke eller varemerke for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.
Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, Adobe LiveCycle® Policy Server, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Alle andre produkter og merkenavn er registrerte varemerker, varemerker eller servicemerker for de respektive eierne.

Opphavsrett

Gjengivelse av innholdet i dette dokumentet, enten fullstendig eller delvis, er forbudt uten forhåndstillatelse.

Lovpålagte begrensninger på bruk av produktet og bruk av bilder

Bruk av produktet til å skanne, skrive ut eller på annen måte reprodusere visse dokumenter og bruken av slike bilder som er skannet, skrevet ut eller på annen måte reprodusert med produktet, kan være forbudt ved lov og kan resultere i straffansvar og/eller sivilrettslig ansvar. En ikke-uttømmende liste med disse dokumentene er oppført nedenfor. Denne listen er kun ment som en veiledning. Hvis du er usikker på om det er lov å bruke produktet til å skanne, skrive ut eller på annen måte reprodusere et bestemt dokument og/eller bruke bilder som er skannet, skrevet ut eller på annen måte reprodusert, bør du på forhånd undersøke dette med en juridisk rådgiver.
Papirpenger
Reisesjekker
Postanvisninger
Matkuponger
Innskuddssertifikater
Pass
Frimerker (stemplede eller ustemplede)
Immigrasjonspapirer
Identifikasjonsskilt eller insignier
Avgiftsmerker (stemplede eller ustemplede)
Militære innkallingspapirer
Obligasjoner eller andre gjeldssertifikater
Sjekker eller veksler utstedt av statlige organer
Aksjesertifikater
Førerkort og vognkort
Opphavsrettsbeskyttede arbeider/kunst uten tillatelse fra rettighetshaveren
 
V_160913
2585-089