Installasjon

For trygg og komfortabel bruk av denne maskinen, må du nøye lese gjennom følgende forholdsregler og installere maskinen på et passende sted.
Ikke installer på et sted som kan starte en brann eller føre til et elektrisk støt
Et sted der ventilasjonsåpningene er blokkert
(for nær vegger, senger, sofaer, tepper eller lignende gjenstander)
Et fuktig eller støvete sted
Et sted utsatt for direkte sollys eller utendørs
Et sted som er utsatt for høye temperaturer
Et sted som er utsatt for åpen ild
Nær alkohol, malingstynner eller andre brennbare stoffer
Andre advarsler
Du må ikke koble kabler som ikke er godkjent, til maskinen. Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
Du må ikke plassere halssmykker og andre metallobjekter eller beholdere fylt med væske på maskinen. Hvis fremmedlegemer kommer i kontakt med elektriske deler inne i maskinen, kan det føre til brann eller elektrisk støt.
Maskinen må ikke brukes i nærheten av medisinsk utstyr. Radiobølger sendt ut fra maskinen kan forstyrre medisinsk utstyr, noe som kan forårsake en feilfunksjon og føre til alvorlige ulykker.
Når du installerer og fjerner tilleggsutstyr, må du slå av strømmen, koble fra strømstøpslet og deretter koble alle grensesnittkabler og strømledningen fra maskinen. Ellers kan strømledningen eller grensesnittkablene bli skadet, noe som kan føre til brann eller elektrisk støt.
Dersom noen fremmedlegemer faller inn i denne maskinen, kobler du strømpluggen fra stikkontakten og kontakter den lokale Canon-forhandleren.
Ikke installer på følgende steder
Maskinen kan falle ned, som kan føre til personskade.
Et ustabilt sted
Et sted som er utsatt for vibrasjoner
Andre advarsler
Følg anvisningene i denne håndboken når du bærer maskinen. Dersom den bæres feil, kan den falle ned og forårsake personskade.
Når du installerer denne maskinen, må du være forsiktig så du ikke setter hendene i klem mellom maskinen og gulvet eller veggene. Dette kan føre til personskade.
Unngå steder med dårlig ventilasjon
Denne maskinen danner en liten mengde ozon og andre utslipp ved normal bruk. Disse utslippene er ikke farlige for menneskers helse. De kan imidlertid merkes mer ved bruk over lengre tid eller ved store produksjoner i rom med dårlig ventilasjon. Det anbefales at rommet som maskinen betjenes i er tilstrekkelig ventilert for å opprettholde et komfortabelt arbeidsmiljø. Unngå også plassering der personer kan bli utsatt for utslipp fra maskinen.
Ikke installer på følgende steder som kan føre til skade
Et sted som er utsatt for store endringer i temperatur eller fuktighet
Et sted nær utstyr som genererer magnetiske eller elektromagnetiske bølger
Et laboratorium eller sted der det skjer kjemiske reaksjoner
Et sted som er utsatt for etsende eller giftige gasser
Et sted som kan som kan forskyve seg på grunn av maskinens vekt, eller der maskinen kan synke ned (på en matte, e.l.)
  
Ikke installer på et sted hvor kondensering skjer
Vanndråper (kondens) kan dannes innvendig i maskinen når rommet der maskinen er installert, varmes opp raskt, og når maskinen flyttes fra et kjølig eller tørt sted til et varmt eller fuktig sted. Bruk av maskinen under slike forhold kan føre til papirstopp, dårlig utskriftskvalitet eller skade på maskinen. La maskinen tilpasse seg temperaturen og fuktigheten i omgivelsene i minst 2 timer før bruk.
Ved 3 000 m eller høyere over havet
Det kan være at maskiner med en harddisk ikke fungerer skikkelig når de brukes i høyder på 3 000 meter over havet eller høyere.
2585-001