Håndtering

Du må straks koble strømstøpslet fra strømuttaket og kontakte en autorisert Canon-forhandler hvis maskinen lager rare lyder, avgir en underlig lukt, eller røyk eller sterk varme. Fortsatt bruk kan føre til brann eller elektrisk støt.
Du må ikke demontere eller endre denne maskinen. Det finnes komponenter med høy spenning og temperatur inne i maskinen, som kan føre til brann eller elektrisk støt.
 
Plasser maskinen hvor barn ikke vil komme i kontakt med strømledningen eller andre kabler eller interne og elektriske deler. Dersom du ikke gjør dette, kan det føre til uforutsette ulykker.
Du må ikke bruke brennbare sprayer i nærheten av denne maskinen. Hvis brennbare stoffer kommer i kontakt med elektriske deler inne i denne maskinen, kan det føre til brann eller elektrisk støt.
Når du flytter denne maskinen, må du slå av strømmen til maskinen og datamaskinen, og deretter koble fra strømledningen og grensesnittkablene. Hvis du ikke gjør dette, kan strømledningen eller grensesnittkablene bli skadet, noe som kan føre til brann eller elektrisk støt.
Når du kobler til eller fra en USB-kabel når støpslet står i et strømuttak, må du ikke berøre metalldelen av kontakten da det kan føre til et elektrisk støt.
Hvis du bruker pacemaker
Denne maskinen genererer et felt med lav magnetisme og ultrasoniske bølger. Hvis du bruker pacemaker og kjenner noe unormalt, må du gå bort fra maskinen og kontakte lege umiddelbart.
Ikke plasser tunge gjenstander på denne maskinen da de kan falle ned og forårsake personskade.
For din egen sikkerhet må du koble fra strømledningen hvis maskinen ikke skal brukes over et lengre tidsrom.
Vær forsiktig når du åpner og lukker deksler for å unngå å skade hendene.
Hold hender og klær unna valsene i utmatingsområdet. Hvis valsene får tak i hender eller klær, kan det oppstå personskade.
Det innvendige i maskinen og utskriftsluken er svært varm under og rett etter bruk. Unngå kontakt med disse områdene for å hindre brannskader. Utskrevet papir kan også være varmt umiddelbart etter utskrift, så vær forsiktig når du tar i det. Hvis du ikke er forsiktig, kan du få brannskader.
 
LBP654Cx / LBP653Cdw
 
LBP613Cdw / LBP611Cn
Ikke bær maskinen med noen av papirskuffene eller den ekstra cassette feeding module montert. Ellers kan de falle ut og forårsake personskade.
 
Laserstråle
Hvis laserstrålen skulle slippe ut og treffe øynene dine, kan øynene skades.
Når du transporterer maskinen
Se anvisningene nedenfor for å hindre at maskinen blir skadet under transport.
Ta ut tonerkassettene.
Pakk ned maskinen sikkert i originalesken med pakkeemballasjen.
Hvis du er plaget av driftsstøyen
Avhengig av bruksmiljøet og driftsmodusen, hvis støy er et problem, anbefales det å installere maskinen på et annet sted enn på kontoret.
Andre forholdsregler
Følg instruksjonene på advarselsetiketten som er festet til maskinen.
Unngå å riste eller støte borti maskinen.
Ikke åpne og lukke dører, deksler og andre deler med makt. Dette kan skade maskinen.
Ikke ta på kontaktene () inne i masken. Dette kan skade maskinen.

For å forhindre at papir kjører seg fast, må du ikke slå av strømmen, åpne/lukke deksler, og legge i / ta ut papir under utskrift.
2585-003