Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν αποτύχει η εκτέλεση της εφαρμογής, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη Αφετηρίας. Τα ακόλουθα περιγράφουν τα πιθανά μηνύματα.

Ανιχνεύτηκε τροποποίηση της εφαρμογής xxxx. Μετά την απενεργοποίηση της εφαρμογής για την οποία ανιχνεύτηκε τροποποίηση, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά την παροχή ισχύος. Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για την οποία ανιχνεύτηκε τροποποίηση, εγκαταστήστε την ξανά. (Το xxxx είναι το όνομα εφαρμογής.)

Μια εγκατεστημένη εφαρμογή έχει αλλοιωθεί.

Αν μια μη προεγκατεστημένη εφαρμογή έχει αλλοιωθεί, δεν είναι πλέον έγκυρη. Εγκαταστήστε εκ νέου ένα έγκυρο αντίγραφο της δεδομένης εφαρμογής.
Αν αποτύχει η επανεγκατάσταση, επικοινωνήστε με τον τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Canon ή με τη γραμμή βοήθειας της Canon.

Δεν ήταν δυνατή η εκκίνηση της εφαρμογής. 

Το κουμπί πατήθηκε την ίδια στιγμή που απενεργοποιήθηκε η εφαρμογή.

Εάν το κουμπί συνεχίσει να εμφανίζεται, πατήστε το ξανά για να εκτελέσετε την εφαρμογή.

Δεν ήταν δυνατή η εκκίνηση της εφαρμογής, επειδή δεν έχουν αποθηκευτεί οι απαραίτητες πληροφορίες. Αποθηκεύστε τις πληροφορίες από το Remote UI. 

Δεν είχαν καταχωριστεί οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση της εφαρμογής.

Πραγματοποιήστε είσοδο στο Remote UI σε λειτουργία διαχειριστή συστήματος και καταχωρίστε τις απαραίτητες πληροφορίες.

Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της λειτουργίας καθώς ορισμένες ρυθμίσεις έχουν αλλάξει από το Remote UI, κλπ. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις.

Οι τρέχουσες ρυθμίσεις είναι τέτοιες που δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της εφαρμογής.

Πραγματοποιήστε είσοδο στο Remote UI σε λειτουργία διαχειριστή συστήματος και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.

Το Εκτύπωση προτύπου τερματίστηκε λόγω μη αναμενόμενου σφάλματος.

Δεν έχει καταχωριστεί στη συσκευή η ρύθμιση προσαρμοσμένου μεγέθους χαρτιού.

Για χρήση του προσαρμοσμένου μεγέθους χαρτιού με τη λειτουργία «Εκτύπωση προτύπου», πρέπει να διαμορφώσετε τη ρύθμιση μεγέθους χαρτιού. Αν δεν είναι δυνατή η καταχώριση μεγέθους χαρτιού στη σελίδα ρύθμισης «Εκτύπωση προτύπου» στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τον πίνακα λειτουργίας για καταχώριση του επιθυμητού προσαρμοσμένου μεγέθους ως <S1>. Αν είναι δυνατός στη συσκευή σας ο καθορισμός του αριθμού καταχώρισης για το προσαρμοσμένο μέγεθος χαρτιού ([S1] έως [S3]), χρησιμοποιήστε τον πίνακα λειτουργίας για καθορισμό του επιθυμητού αριθμού καταχώρισης.

Ανιχνεύτηκε τροποποίηση του συστήματος. Θα γίνει αρχικοποίηση του συστήματος.

Το σύστημα εκτέλεσης εφαρμογών έχει αλλοιωθεί.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για αρχικοποίηση του συστήματος εκτέλεσης εφαρμογών. Για αρχικοποίηση του συστήματος εκτέλεσης εφαρμογών, απαιτούνται δικαιώματα Διαχειριστή. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή της συσκευής.
Όταν εκτελεστεί η αρχικοποίηση του συστήματος εκτέλεσης εφαρμογών, αρχικοποιούνται επίσης όλες οι ρυθμίσεις κάθε εφαρμογής.
Αν αποτύχει η αρχικοποίηση του συστήματος εκτέλεσης εφαρμογών, επικοινωνήστε με τον τοπικό εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Canon ή με τη γραμμή βοήθειας της Canon.
1FAS-00A