Copy (BleedReduce) 

เมื่อคุณทำสำเนา แอพพลิเคชันนี้จะช่วยให้คุณสามารถลดความเข้มของลายเปรอะลงได้ (การสแกนข้อความหรือภาพที่พิมพ์บนด้านหลังกระดาษ) ซึ่งจะมีประโยชน์ เมื่อคุณทำสำเนาบนกระดาษบาง คุณสามารถลงทะเบียนหลายปุ่มเพื่อให้ครอบคลุมจำนวนสำเนาที่แตกต่างกันที่ต้องการพิมพ์ หรือตามระดับความเข้มที่แตกต่างกัน จากนั้น จึงเลือกและใช้ปุ่มที่เหมาะสมที่สุดสำหรับวัตถุประสงค์ในการพิมพ์หรือประเภทของต้นฉบับ
แอปพลิเคชันนี้ใช้ได้กับเครื่องรุ่นที่มีฟังก์ชั่นทำสำเนาเท่านั้น

[Register New Button]

เปิดหน้า [Register New Button] ในหน้านี้ คุณสามารถระบุการตั้งค่าปรับความเข้มพื้นหลัง การตั้งค่าลบกรอบ และชื่อปุ่มที่จะแสดงบนหน้าจอ Home

[Button Name]

แสดงรายการปุ่มที่ลงทะเบียนไว้ การคลิกลิงก์ของชื่อปุ่มในรายการ [Button Name] จะเปิดหน้า [Button Details] ซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงหรือทำซ้ำการตั้งค่าของปุ่มที่เกี่ยวข้อง

[Status]

แสดงหรือซ่อนปุ่มบนหน้าจอ Home ถ้าคุณต้องการลบปุ่ม ขั้นแรกให้ซ่อนปุ่มนั้น แล้วคลิก [Delete]
1FAH-008