การแก้ไขปัญหา

หากการทำงานของแอปพลิเคชันล้มเหลว ข้อความและรหัสข้อผิดพลาด (สัญลักษณ์แฮช (#) ตามด้วยหมายเลข 3 หลัก) จะปรากฏขึ้น รายละเอียดของข้อความและรหัสข้อผิดพลาดแสดงอยู่ด้านล่าง

เมื่อข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นบนหน้าจอหลัก

มีการตรวจพบการปลอมแปลงแอพพลิเคชันสำหรับ xxxx หลังจากปิดใช้งานแอพพลิเคชันที่ตรวจพบการปลอมแปลง ให้ปิดและเปิดระบบจ่ายไฟหลักใหม่ หากต้องการใช้แอพพลิเคชันที่ตรวจพบการปลอมแปลง ให้ติดตั้งอีกครั้ง (xxxx เป็นชื่อแอปพลิเคชัน)

แอปพลิเคชันที่ติดตั้งถูกแทรกแซง

หากแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่แบบติดตั้งไว้ล่วงหน้าถูกแทรกแซง แอปพลิเคชันนั้นจะไม่ถูกต้อง ให้ติดตั้งสำเนาที่ถูกต้องของแอปพลิเคชันที่มีปัญหานั้นอีกครั้ง
หากการติดตั้งแอปพลิเคชันอีกครั้งล้มเหลว ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Canon ที่ได้รับอนุญาตหรือผู้ให้บริการ
ไม่สามารถเริ่มต้นแอพพลิเคชันได้

มีการกดปุ่มในเวลาเดียวกับที่แอปพลิเคชันถูกปิดใช้งาน

ถ้าปุ่มยังคงปรากฏอยู่ ให้กดปุ่มนั้นอีกครั้งเพื่อให้แอปพลิเคชันทำงาน
ไม่สามารถเริ่มต้นแอพพลิเคชันได้เนื่องจากข้อมูลที่จำเป็น ไม่ได้มีการลงทะเบียน ลงทะเบียนข้อมูลจาก UI ระยะไกล

ไม่ได้ลงทะเบียนข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของแอปพลิเคชัน

เข้าสู่ระบบ UI ระยะไกลในโหมดผู้จัดการะบบ และลงทะเบียนข้อมูลที่จำเป็น
ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบาง อย่างจาก UI ระยะไกล ฯลฯ ตรวจสอบการตั้งค่า

การตั้งค่าปัจจุบันเป็นการตั้งค่าที่แอปพลิเคชันไม่สามารถทำงานได้

เข้าสู่ระบบ UI ระยะไกลในโหมดผู้จัดการะบบ และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
แม่แบบการพิมพ์สิ้นสุดลงเนื่องจากข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด

ไม่มีการตั้งค่าขนาดกระดาษแบบกำหนดเองในเครื่อง

ในการใช้กระดาษขนาดแบบกำหนดเองกับฟังก์ชันแม่แบบการพิมพ์ คุณต้องกำหนดการตั้งค่าขนาดกระดาษ หากเครื่องของคุณไม่อนุญาตให้คุณลงทะเบียนขนาดกระดาษในหน้าการตั้งค่าแม่แบบการพิมพ์ ให้ใช้แผงควบคุมการทำงานเพื่อลงทะเบียนขนาดแบบกำหนดเองตามที่ต้องการเป็น <S1> ถ้าเครื่องอนุญาตให้คุณระบุหมายเลขการลงทะเบียนสำหรับขนาดกระดาษแบบกำหนดเอง ([S1] ถึง [S3]) ให้ใช้แผงควบคุมการทำงานเพื่อระบุหมายเลขการลงทะเบียนที่ต้องการ
มีการตรวจพบการปลอมแปลง ระบบจะเริ่มต้นขึ้น

ระบบการดำเนินการแอปพลิเคชันถูกแทรกแซง

ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเริ่มต้นระบบการดำเนินการแอปพลิเคชัน การเริ่มต้นระบบการดำเนินการแอปพลิเคชันจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแล ให้ติดต่อผู้ดูแลของเครื่องของคุณ
เมื่อเริ่มต้นระบบการดำเนินการแอปพลิเคชัน การตั้งค่าทั้งหมดของแอปพลิเคชันแต่ละตัวจะเริ่มต้นเช่นกัน
หากการเริ่มต้นระบบการดำเนินการแอปพลิเคชันล้มเหลว ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Canon ที่ได้รับอนุญาตหรือผู้ให้บริการ

เมื่อรหัสข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นในรายงานและ/หรือบนหน้าจอประวัติงาน

#804

การส่งไฟล์ล้มเหลวเนื่องจากการสแกนไม่เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด

เมื่อใช้แอประบบคลาวด์เพื่อส่งไฟล์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้นตอนตั้งแต่เริ่มสแกนจนถึงเริ่มส่งไฟล์ไม่เกิน 10 นาที หากคุณกำลังส่งต้นฉบับที่มีหลายหน้า ให้แยกต้นฉบับออกเป็นส่วนๆ แล้วส่งแต่ละส่วนแยกกัน
#099

การพิมพ์ล้มเหลวเนื่องจากการดาวน์โหลดไฟล์ไม่เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด

เมื่อใช้แอประบบคลาวด์เพื่อพิมพ์ไฟล์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการดาวน์โหลดไฟล์ที่จะพิมพ์เสร็จสิ้นภายใน 10 นาที ปรับไฟล์ให้เหมาะสมเพื่อลดขนาดไฟล์หรือแบ่งหน้าตามความจำเป็น
1FAH-00A