Xử lý sự cố

Nếu quá trình thực thi ứng dụng không thành công, một thông báo và mã lỗi (ký hiệu thăng (#) theo sau là số có 3 chữ số) sẽ xuất hiện. Chi tiết thông báo và mã lỗi được hiển thị bên dưới.

Khi thông báo lỗi xuất hiện trên Màn hình Home

Đã phát hiện thấy giả mạo ứng dụng cho xxxx. Sau khi tắt ứng dụng bị phát hiện giả mạo, TẮT và BẬT lại nguồn chính. Để sử dụng ứng dụng bị phát hiện giả mạo, cài đặt lại ứng dụng. (xxxx là tên ứng dụng.)

Một ứng dụng đã cài đặt đã bị xáo trộn.

Nếu một ứng dụng chưa cài đặt sẵn đã bị xáo trộn, sẽ là không hợp lệ. Cài đặt lại một bản sao ứng dụng hợp lệ theo câu hỏi.
Nếu quá trình cài đặt lại ứng dụng không thành công, vui lòng liên hệ với đại lý được Canon ủy quyền tại địa phương hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
Không thể khởi động ứng dụng.

Nút được nhấn cùng lúc ứng dụng bị tắt.

Nếu nút vẫn hiển thị, hãy nhấn lại lần nữa để chạy ứng dụng.
Không thể khởi động ứng dụng vì chưa đăng ký thông tin cần thiết. Đăng ký thông tin từ UI Từ Xa.

Chưa nhập thông tin cần thiết để chạy ứng dụng.

Đăng nhập vào Remote UI trong chế độ Người Quản Lý Hệ Thống, và nhập thông tin cần thiết.
Không thể thực hiện thao tác vì đã thay đổi một số cài đặt từ UI Từ Xa, v.v... Kiểm tra cài đặt.

Ứng dụng không thể chạy với cài đặt hiện tại.

Đăng nhập vào Remote UI trong chế độ Người Quản Lý Hệ Thống, và thay đổi cài đặt.
In Mẫu đã dừng do lỗi bất ngờ.

Cài đặt cỡ giấy tùy chọn chưa được thực hiện trên máy.

Để sử dụng giấy có cỡ tùy chọn với chức năng In Mẫu, bạn cần phải định cấu hình cài đặt cỡ giấy. Nếu máy của bạn không cho phép bạn thực hiện đăng ký cỡ giấy trong trang cài đặt Mẫu In, hãy sử dụng bảng điều khiển để đăng ký cỡ tùy chọn mong muốn như <S1>. Nếu máy của bạn cho phép bạn chỉ định số đăng ký cho cỡ giấy tùy chọn ([S1] thành [S3]), hãy sử dụng bảng điều khiển để xác định số đăng ký mong muốn.
Đã phát hiện thấy giả mạo hệ thống. Hệ thống sẽ được khởi tạo.

Hệ thống thực thi ứng dụng đã bị xáo trộn.

Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để khởi tạo hệ thống thực thi ứng dụng. Khởi tạo hệ thống thực thi ứng dụng đòi hỏi đặc quyền của Quản trị viên. Liên hệ với quản trị viên máy của bạn.
Khi khởi tạo hệ thống thực thi ứng dụng được thực hiện, tất cả các cài đặt của mỗi ứng dụng cũng được khởi tạo.
Nếu quá trình khởi tạo hệ thống thực thi ứng dụng không thành công, vui lòng liên hệ với đại lý được Canon ủy quyền tại địa phương hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Khi mã lỗi xuất hiện trong báo cáo và/hoặc trên Màn hình lịch sử công việc

#804

Truyền không thành công vì quá trình quét không được hoàn tất trong thời hạn.

Khi sử dụng ứng dụng đám mây để gửi tập tin, hãy đảm bảo rằng quy trình từ khi bắt đầu quét đến khi bắt đầu truyền không quá 10 phút. Nếu bạn đang gửi bản gốc bao gồm nhiều trang, hãy chia bản gốc thành nhiều phần và gửi riêng từng phần.
#099

In không thành công vì tập tin tải xuống không được hoàn tất trong thời hạn.

Khi sử dụng ứng dụng đám mây để in tập tin, hãy đảm bảo rằng quá trình tải xuống (các) tập tin cần in được hoàn tất trong 10 phút. Tối ưu hóa tập tin để giảm kích thước hoặc chia các trang khi cần thiết.
1FAE-00A