Podržanie tlačových úloh

Tlačové údaje môžete odoslať do frontu podržania (dočasné úložisko) v zariadení. Takisto môžete zmeniť poradie tlače alebo nastavenia uložených údajov pomocou ovládacieho panela zariadenia alebo vzdialeného používateľského rozhrania.
1.
Zobrazte kartu [Hlavné].
2.
Vyberte možnosť [Podržať] v poli [Metóda výstupu].
3.
Na obrazovke [Nastavenia dokumentu na podržanie] nastavte [Názov dokumentu].
Ak chcete použiť požadovaný názov, vyberte položku [Zadajte názov] → zadajte názov.
4.
Kliknite na položku [OK].
Pri podržanej tlači môžete potvrdiť alebo nastaviť názov údajov na zobrazenej obrazovke.

Príbuzné témy