Enheten har inte identifierats

När du identifierar enheter med skärmen [Select Printer] (Välj skrivare) > [Auto Search (Wi-Fi)] (Automatisk sökning (Wi-Fi))/[Nearby Printers] (Lokala skrivare), visas de identifierade enheterna vartefter de identifieras. Det tar vanligtvis cirka 10 sekunder att söka efter en enhet.
Om du anger en IP-adress för en ogiltig DNS-server i Wi-Fi-inställningarna för den mobila terminalen uppstår en paus när värdnamnet hämtas. Det är därför det kan ta tid att söka efter enheten.
Om enheten inte identifieras efter att sökningen är klar kan den identifieras om du utför sökningen igen. Om målenheten fortfarande inte kan identifieras efter att du har utfört sökningen igen kontrollerar du följande:
OBS!
Om enheten inte identifieras ens efter att du bekräftat följande, startar du om den mobila terminalen. Det kan hända att enheten identifieras.
Om enheten fortfarande inte identifieras kontaktar du nätverksadministratören angående nätverksmiljön.
Enheter som stöds
Har den enhet du använder stöd för Canon PRINT Business?
På supportsidan för Canon PRINT Business hittar du en lista med enheter du kan använda.
Nätverksmiljö (om enhetsnamnet avgörs av en DNS-server)
Är enhetens IP-adress korrekt registrerad i namnuppslagningstabellen för DNS-servern (normal/baklänges uppslagning)?
Även om du ändrar innehållet i namnuppslagningstabellen kan det ta en stund innan ändringen återspeglas i den mobila terminalen. Om det händer startar du om terminalen eller kopplar bort den och ansluter den sedan igen till Wi-Fi-nätverket.
Sökmetod
Kan enheten identifieras från [Select Printer] (Välj skrivare) > [Manual Search (Wi-Fi)] (Manuell sökning (Wi-Fi))?
Beroende på nätverket som den mobila terminalen är ansluten till, kan det hända att enheten inte identifieras med hjälp av [Select Printer] (Välj skrivare) > [Auto Search (Wi-Fi)] (Automatisk sökning (Wi-Fi)). Om detta sker måste du göra en manuell sökning.
Kan du identifiera enheten när du söker efter enheter manuellt genom att ange FQDN (format som innehåller värdnamn, underdomännamn och domännamn)?
<FQDN Exempel på inmatning>
Om värdnamnet är "device01" är underdomännamnet "aaa" och domännamnet är "bbb.com":
device01.aaa.bbb.com
Nätverksinställningar för den mobila terminalen
Är [Settings] (Inställningar) > [Wi-Fi] aktiverat på din mobila terminal?
Är en HTTP-proxy angiven på din mobila terminal?
Om en HTTP-proxy har ställts in i Wi-Fi-inställningarna på den mobila terminalen kan du inte ansluta till enheten från den här appen. Om så är fallet kan du ändra inställningen så att en proxy inte används, eller så anger du en IP-adress eller ett DNS-namn för enheten som en värd som inte använder en proxy. Kontakta din nätverksadministratör om du vill ha mer information.
Är Bluetooth aktiverat?
Om du använder Bluetooth för att söka efter enheter ska du aktivera Bluetooth på den mobila terminalen.
Ha även följande i åtanke.
Håller du terminalen horisontellt?
Är Bluetooth-sensorn inte dold?*
* Bluetooth-sensorns placering varierar mellan olika terminaler. Du kan kanske upprätta en anslutning om du håller i terminalen på ett annat sätt.
OBS!
Om du inte kan ansluta med Bluetooth när problemen ovan inte existerar kan du kanske ansluta genom att återansluta via enhetens framsida.
Om du har utfört [Initialize All Data/Settings] (Initiera alla data/Inställningar) i [Management Settings] (Hanteringsinställningar) > [Data Management] (Datahantering) på enheten, tar du bort den enhet som har initierats och registrerar (parkopplar) enheten igen i den här appen från listan över enheter som är anslutna via Bluetooth i inställningarna för den mobila terminalen.
Nätverksinställningar för den här appen
Stämmer SNMP-gruppnamnet i [App Settings] (App-inställningar) > [SNMP Settings] (MEAP-inställningar) överens med inställningen på enheten?
Nätverksinställningar för enheten
Är inställningen för SNMPv1 inställd på [On] (På)?
Är gatewayadressen rätt inställd?
Är subnätmasken rätt inställd?