Používání aplikace k odesílání naskenovaných dat ze zařízení

Pomocí této aplikace můžete spustit funkci skenování zařízení, změnit nastavení skenování a odesílat naskenovaná data.
Tlačítka k odeslání naskenovaných dat prostřednictvím e-mailu nebo odesláním naskenovaných dat vaší osobě jsou registrována ve výchozím nastavení, ale vy můžete také zaregistrovat vlastní nastavení.
Registrací často používaného nastavení a cílů v tlačítcích můžete spustit registrované operace jednoduše klepnutím tlačítka.

Nezbytné předpoklady

Používané zařízení umožňuje vykonávat úlohy z mobilních terminálů
Chcete-li povolit nastavení na ovládacím panelu zařízení, řiďte se následujícím postupem.
Zobrazte [Management Settings] (Nastavení správy) > [License/Other] (Licence/Jiné) z části (Settings/Registration) → nastavte možnost [Allow Jobs to Be Performed from Mobile Device] (Povolit provádění úloh na mobilním zařízení) na [On] (Zap).
[Log in as Guest user] (Přihlásit se jako uživatel typu Host) je zakázán v [App Settings] (Nastavení aplikace) > [User Information] (Informace o uživateli)
[App Settings] (Nastavení aplikace) > [Send To] (Odeslat do) je nastaven (pokud odešlete naskenovaná data sami sobě)
POZNÁMKA
Pokud je povoleno ověřování uživatele zařízení a [Display When Function Is Selected] (Zobrazit při výběru funkce) je nastaven v [Login Screen Display Settings] (Nastavení zobrazení přihlašovací obrazovky), zobrazte před provedením operace některou z následujících obrazovek.
Main Menu/Home
Mobile Portal
Pokud se zobrazí softwarová klávesnice na obrazovce ověřování klávesnice, před provedením operace softwarovou klávesnici uzavřete.

Postupy

1.Klepněte na ikonu [] v levém horním rohu domovské obrazovky aplikace Canon PRINT Business.
Zobrazí se obrazovka [Select Printer] (Vybrat tiskárnu).
2.Vyberte používané zařízení.
3.Klepněte na ikonu [Other Functions] (Další funkce) na domovské obrazovce aplikace Canon PRINT Business.
4.Klepněte na ikonu [Scan and Send by E-Mail] (Naskenovat a odeslat e-mailem).
Při odesílání naskenovaných dat prostřednictvím e-mailu
5.Na obrazovce [Scan and Send by E-Mail] (Naskenovat a odeslat e-mailem) klepněte na [Scan and Send by E-Mail] (Naskenovat a odeslat e-mailem).
6.Zadejte adresu cílového umístění, název předmětu a text.
K otevření adresáře koncového mobilního zařízení a zadání cíle můžete klepnout na [+].
Chcete-li změnit nastavení skenování, klepněte na [Detailed Settings] (Podrobná nastavení).
7.Umístěte originály do zařízení a klepněte na [Start].
Úlohu lze zrušit, pokud vložíte originály po klepnutí [Start].
8.Potvrďte cílové umístění na zobrazené obrazovce a klepněte na [OK].
Pokud se zobrazí obrazovka [Enter PIN Code] (Zadat kód PIN), zadejte PIN kód o čtyř číslicích zobrazený na obrazovce zařízení.
Při odesílání naskenovaných dat sami sobě
5.Na obrazovce [Scan and Send by E-Mail] (Naskenovat a odeslat e-mailem) klepněte na [Scan and Send to Myself] (Naskenovat a odeslat mně).
6.Zadejte název předmětu a text.
Cílové umístění můžete změnit v [App Settings] (Nastavení aplikace) > [Send To] (Odeslat do).
Chcete-li změnit nastavení skenování, klepněte na [Detailed Settings] (Podrobná nastavení).
7.Umístěte originály do zařízení a klepněte na [Start].
Úlohu lze zrušit, pokud vložíte originály po klepnutí [Start].
8.Potvrďte cílové umístění na zobrazené obrazovce a klepněte na [OK].
Pokud se zobrazí obrazovka [Enter PIN Code] (Zadat kód PIN), zadejte PIN kód o čtyř číslicích zobrazený na obrazovce zařízení.
Při registraci nového tlačítka
5.Na obrazovce [Scan and Send by E-Mail] (Naskenovat a odeslat e-mailem) klepněte na [Add Button] (Přidat tlačítko).
6.Zadejte nastavení k registraci na tlačítko, cílovou e-mailovou adresu a název tlačítka a klepněte na [Store] (Úložiště).

Výsledek

Naskenovaná data se odešlou do stanoveného umístění.
Pokud jste zaregistrovali nové tlačítko, přidá se na obrazovku [Scan and Send by E-Mail] (Naskenovat a odeslat e-mailem).
POZNÁMKA
Chcete-li změnit nastavení registrovaného tlačítka, klepněte na [] napravo od tlačítka.
K roztřídění tlačítek nebo odstranění tlačítka klepněte na ikonu Edit v pravém horním rohu obrazovky.
Pokud se zobrazí zpráva „The job has been canceled because the printer was being used, or a timeout occurred.“, přihlaste se do zařízení před provedením operace nebo změňte nastavení vizuální zprávy zařízení.
Pokud se zobrazí zpráva „Could not perform the job because the job settings on the printer are incorrect, or another operation was being processed.“, zkontrolujte nastavení zařízení [Scan and Send] (Skenovat a odeslat) a změňte všechna nastavení, která jsou ve střetu s nastaveními uvedenými v aplikaci.

Související témata